PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (73-86)
Edukacja zdalna – sytuacja trudna dla ucznia ze spektrum zaburzeń autystycznych i jego rodziny
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wątków dotyczących edukacji zdalnej ucznia ze spektrum zaburzeń autystycznych. Część wstępna artykułu opisuje stan klęski epidemicznej spowodowanej światową pandemią nieznanej dotąd choroby Covid-19, która wymusiła wprowadzenie obostrzeń sanitarnych z koniecznością zamknięcia placówek edukacyjnych w Polsce. W części zasadniczej scharakteryzowano założenia i praktyczne efekty edukacji zdalnej, która została wprowadzona w polskich szkołach. W opisie, w sposób szczególny, uwzględniono trudności uczniów z autyzmem i ich rodzin, które zostały spowodowane przymusem edukacji domowej. Tekst oparto na metodzie analizy opisowo-krytycznej literatury.
 
REFERENCJE (17)
1.
Attwood T. (2020). COVID-19 a autyzm. W: T. Attwood, T. Grandin, C. Gray, C. Stock Kranowitz (red.), Autyzm w czasie pandemii. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 13–17.
 
2.
Bowen M., Plimley L. (2012). Włączenie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne. Warszawa: SYNAPSIS.
 
3.
Buchner A., Majchrzak M., Wierzbicka M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja 1. Warszawa: Fundacja Centrum Cyfrowe, William and Flora Hewlett Foundation, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Szkoła z Klasą, https://centrumcyfrowe.pl/eduk... (dostęp:17.05.2021).
 
4.
Buchner A., Wierzbicka M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii.Edycja 2. Warszawa: Fundacja Centrum Cyfrowe, William and Flora Hewlett Foundation, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Szkoła z Klasą, https://centrumcyfrowe.pl/eduk... (dostęp:17.05.2021).
 
5.
Chojak M. (2019). Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka. Fakty i mity. Warszawa: Difin.
 
6.
DSM-5 (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. Washington-London: American Psychiatric Association.
 
7.
Fleming N., Baume D. (2006). Learning Styles Again: VARKing up the right tree! Educational Developments 7.4, s. 4–7, https://semcme.org/wp-content/... (dostęp: 22.06.2021).
 
8.
Friedlander D. (2020). Teraz ty jesteś nauczycielem… W: T. Attwood, T. Grandin, C. Gray, C. Stock Kranowitz (red.), Autyzm w czasie pandemii. Gdańsk:Harmonia Universalis, s. 103–110.
 
9.
Łukowska E., Urbanowicz E. (2020). Zaburzenia ze spektrum autyzmu (całościowe zaburzenia rozwojowe). W: B. Remberk (red.), Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s. 359–372.
 
10.
Makuch A., Techmański Ł., Gruntkowski Z. (2021). Zapiski zza ekranu. Praca online z młodzieżą i dorosłymi w czasie pandemii. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych 17, s. 44–51.
 
11.
Najwyższa Izba Kontroli (2019). Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/plik/id... (dostęp: 17.06.2021).
 
12.
Popek L. (2015). Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). Podział, epidemiologia, diagnoza. W: A. Rozetti, F. Rybakowski (red.), Spektrum autyzmu – neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące. Łódź – Warszawa: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, s. 7–18.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Dz.U. 2020, poz. 493, https://isap.sejm.gov.pl/isap.... (dostęp: 03.11.2021).
 
14.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dz.U. 2017, poz. 1743, http://isap.sejm.gov.pl/isap.n... (dostęp: 03.11.2021).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U., 2017. poz. 1578, http://isap.sejm.gov.pl/isap.n... (dostęp:03.11.2021).
 
16.
Spitzer M. (2012). Jak uczy się mózg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Żylińska M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
Journals System - logo
Scroll to top