PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (64-77)
Efekty skarg obywateli na działanie administracji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Punktem wyjścia moich rozważań w niniejszym referacie będzie analiza dwóch podstawowych przepisów normujących instytucję skargi. Chodzi tu oczywiście o art. 63 Konstytucji RP oraz powiązany z nim art. 221 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z konstytucyjnym przepisem „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa”. Na bazie m.in. powyższych unormowań, rozstrzygnięć polskich wojewodów, orzeczeń sądów administracyjnych podejmę próbę odpowiedzi na trzy podstawowe pytania. Po pierwsze: Jak powinien przedstawiać się tryb wnoszenia i rozpoznawania skargi obywatela na działalność organów jednostek samorządowych i jakie z tym postępowaniem mogą wiązać się trudności? Po drugie: Jak przebiega tzw. wewnętrzny tryb skargowy w sytuacji, gdy skarga została wniesiona przez obywatela na działania lub zaniechania kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej? Po trzecie: Czy skargi wnoszone przez obywateli mogą realnie polepszyć działanie administracji publicznej, w skład której wchodzi przecież (będąca przedmiotem mojego zainteresowania) administracja samorządowa? Rozważania zawarte w niniejszym artykule zostaną ograniczone jedynie do skarg, jakie obywatele mogą wnosić na zaniedbania lub nieprawidłowe wykonywanie zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego jak i działania czy też zaniechania kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.
 
REFERENCJE (8)
1.
Banaszak B. (2013), Komentarz do art. 63 Konstytucji RP, [w:] B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wydanie elektroniczne, (Legalis).
 
2.
Jaśkowska M. (2011), [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa.
 
3.
Juchniewicz J., Kazimierczuk M. (2008), Wolności i prawa polityczne, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 
4.
Judycki S. (2013), Skargi obywateli mogą polepszać działanie administracji, wydanie elektroniczne – Wspólnota.
 
5.
Rosińska K. (2013), Procedura rozpatrywania skarg, wydanie elektroniczne – Wspólnota.
 
6.
Sierzputowski T. (2000), Ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy gminnych przy wykonywaniu zadań publicznych, (Samorząd Terytorialny nr 4).
 
7.
Wierzbowski M., Wiktorowska A. (2013), Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz do art. 221 k.p.a. (teza 22), wydanie elektroniczne – Legalis.
 
8.
Zalasińska K. (2013), [w:] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), Kodekspostępowania administracyjnego, Komentarz do art. 259 k.p.a. (teza 1), wydanie elektroniczne – Legalis.
 
Journals System - logo
Scroll to top