PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (87-106)
Etyka w administracji publicznej i jej znaczenie w demokratycznym państwie prawa
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pracownik administracji publicznej lub samorządowej winien swoją postawą gwarantować profesjonalizm i bezstronność w wykonywaniu zadań publicznych w państwie prawa. Urzędy administracji poprzez swoją działalność wypełniają misję społeczną, są organizacjami zaufania publicznego. O sprawności i skuteczności administracji publicznej decyduje nie tylko liczba podejmowanych decyzji, ale również zasady współdziałania i respektowania norm moralnych, które obowiązują w systemie demokratycznym.
 
REFERENCJE (41)
1.
Bogucka, I., Pietrzykowski, T. (2003). Etyka w administracji publicznej, Warszawa: LexisNexis Polska.
 
2.
Ciuła, Sz. (2006). Etyczna aspekty zarządzania w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 715.
 
3.
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on a Comprehensive EU Policy against Corruption, COM(2003) 317(01), Bruksela 2003, http://eurlex.europa.eu/legal-... ?uri=celex:52003DC0317 dostęp:19.11.2015).
 
4.
Czaputowicz, J. (red.) (2012). Etyka w służbie publicznej, Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
 
5.
Długosz, D. (2005). Kadry w administracji publicznej. W: J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Długosz, D. Zawadzki, W. (2011). Etyczny drogowskaz urzędników, „Przegląd Służby Cywilnej”, listopad, nr 1 (wydanie specjalne).
 
7.
Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607).
 
8.
Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Parlament Europejski, http://www.ombudsman.europa. eu/code/pdf/pl/code2005_pl.pdf#/page/1 (dostęp: 19.11.2015).
 
9.
Filek, J. (2004). Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
 
10.
Garlicki, L. (2006). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa: „Liber”.
 
11.
Gromska, A. wstęp do Arystoteles (1956). Etyka Nikomachejska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Jankowski, H. (1973). Etyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Kant, I. (2004). Krytyka władzy sądzenia. Tłum. oraz opatrzył przedmową i przypisami J. Gałecki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Rada, Komisja, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 14.12.2007 (2007/C 303/01), art. 41.
 
15.
Kodeks Etyki Służby Cywilnej, Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 114 z dnia 11 października 2002 r. („Monitor Polski” z 2002 r. nr 46, poz. 683), § 1, www.infoobywatel.gov.pl/ap/9_2/Kodeks_EtykiSC/ (dostęp: 27.10.2004).
 
16.
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
 
17.
Kowalski, T. (2005). Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji, „Studia Lubuskie: Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie” nr 1.
 
18.
Kulesza, M. Niziołek, M. (red.) (2010). Etyka służby publicznej, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
19.
Lang, W. (1989). Prawo i moralność, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Lazari-Pawłowska, I. (2006). Etyka zawodów prawniczych. W: M. Izdebski, P. Skurzyński (red.), Etyka prawnicza, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 
21.
Lipowicz, I. (2015). Prawo obywatela do dobrej administracji, https://www.nik.gov.pl/plik/id... (dostęp: 19.11.2015).
 
22.
OECD (1996). Ethics in The Public Service. Current Issues and Practice, „Public Management Occasional Papers” No. 14.
 
23.
Ossowska, M. (1985). Normy moralne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
24.
Pastusiak, L. (2002). Kultura polityczna. W: Moralność w działaniach polityków ostatnich dziesięciu lat, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, Dział Wydawnictw Kancelarii Senatu, Warszawa: Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu. Recommendation No. R (2000) 10, of the Committee of Ministers to Member states on codes of conduct for public officials, Committee of Ministers of the Council of Europe on 11 May, Article 3.
 
25.
Rydzewska-Włodarczyk, M. (2014). Infrastruktura etyczna jako przedmiot kontroli zarządczej w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 833: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 72.
 
26.
Sarkowicz, R., Stelmach, J. (1997), Teoria prawa, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
27.
Seredocha, I. (2013). Postawy etyczne pracowników samorządowych w ocenie pracowników i klientów urzędów – raport z badań, „Współczesne Zarządzanie” nr 2.
 
28.
Sobański, R. (2003). Uwagi o etyce zawodów prawniczych, „Radca Prawny” nr 4.
 
29.
Suchodolski, B. (2012). Kodeks etyczny jako narzędzie służące do podnoszenia jakości usług administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” nr 94.
 
30.
Sutor, B. (1994). Etyka polityczna. Tłum. ks. A. Marcol, Warszawa: „Kontrast”.
 
31.
Szostek, A. MIC (1995). Prawda a zasada pluralizmu w dialogu społecznym i organizacji państwa. W: idem, Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin: Rada Wydawnictw KUL.
 
32.
Szymczak, M. (red.) (1988). Słownik języka polskiego, Warszawa: PWN.
 
33.
Ustawa o służbie cywilnej dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.).
 
34.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260).
 
35.
Winczorek, P. (1997). Wstęp do nauki o państwie, Warszawa: „Liber”.
 
36.
Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, „Monitor Polski” 2002, nr 46, poz. 683.
 
37.
Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, „Monitor Polski” 2011, nr 93, poz. 953.
 
38.
Pastusiak, L. (2002). Kultura polityczna. W: Moralność w działaniach polityków ostatnich dziesięciu lat, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, Dział Wydawnictw Kancelarii Senatu, Warszawa: Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu.
 
39.
Recommendation No. R (2000) 10, of the Committee of Ministers to Member states on codes of conduct for public officials, Committee of Ministers of the Council of Europe on 11 May, Article 3.
 
40.
Ziembiński, Z. (1981). Podstawy nauki o moralności, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
41.
Zubik M. (2003). Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.