PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Czym jest filozofia? Filozofowanie można uznać za „sprawę człowieka jako takiego.” Faktycznie każdy filozofuje nie określając tego mianem filozofii. Z tego powodu filozofia zajmuje ważne miejsce zarówno w życiu codziennym jak i w świecie kultury. Filozofia zatem - jako jeden z przedmiotów akademickich - znajduje się w programie wyższych uczelni. Treści filozoficzne są również obecne w literaturze pięknej (np. „Dżuma” Alberta Camus’a), w sztukach teatralnych (np. „Za drzwiami zamkniętymi” Jeana Paula Sartre’a) oraz w powieściach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (np. „Bromba i filozofia” Macieja Wojtyszki). Przemyślenia filozoficzne stanowią także fundament programów, celów oraz metod nauczania.
 
REFERENCJE (227)
1.
Adamczyk S., Metafizyka czyli ontologia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1960.
 
2.
Andrzejuk A., Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012.
 
3.
Andrzejuk A., Elementarz filozofii, Oficyna Wydawnicza Navo, Warszawa 2007.
 
4.
Andrzejuk A., Człowiek i decyzja, Navo, Warszawa 2007.
 
5.
Andrzejuk A., Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu, Oficyna Wydawnicza Navo, Warszawa 2006.
 
6.
Andrzejuk A., Istnienie i istota, Navo, Warszawa 2003.
 
7.
Andrzejuk A., Człowiek i dobro, Navo, Warszawa 2003.
 
8.
Andrzejuk A., Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2000.
 
9.
Andrzejuk A., Filozofia moralna w tekstach św. Tomasza z Akwinu, Navo, Warszawa 1999.
 
10.
Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 
11.
Arystoteles, Zachęta do filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, tłum. K. Leśniak, Warszawa 2010.
 
12.
Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
13.
Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, De Agostini Polska, Warszawa 2002.
 
14.
Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak [w:] Dzieła wszystkie, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 
15.
Arystoteles, Retoryka [w:] Retoryka. Poetyka, tłum. H. Podbielska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 
16.
Augustyn św., O Państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, t. 1, tłum. W. Kornatowski, De Agostini Polska, Warszawa 2003.
 
17.
Augustyn św., Wyznania, PAX, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1992.
 
18.
Bała M., Filozofia w ćwiczeniach, Bernardinum, Pelplin 2004.
 
19.
Banasiak B., Nietzscheański nadczłowiek – dylematy i aporie [w:] Nietzsche Seminarium, tom 1. Wokół Nietzschego, red. B. Banasiak, P. Pieniążek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 
20.
Banasiak B., Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy. Wydawnictwo „Spacja, Warszawa 1997.
 
21.
Barnes J., Arystoteles, tłum. M. Siury, Wydawnictwo Michał Urbański 1995.
 
22.
Bartnik Cz. S., Szkice do systemu personalizmu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 
23.
Bartnik Cz. S., Historia filozofii, Wydawnictwo „Kaudium,” Lublin 2001.
 
24.
Bartyzel J., W gąszczu liberalizmów, Fundacja Servire Veritati, Lublin 2004.
 
25.
Bauman Z., Dwa szkice o etyce ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994.
 
26.
Bittner I., Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 
27.
Bloom A., Umysł zamknięty. O tym, amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Biedroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 
28.
Bocheński J. M., OP, Zarys historii filozofii, Fundacja Pomocy Antyk, Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski 2009.
 
29.
Braun J., Kultura jutra czyli Nowe Oświecenie, Fronda, Warszawa 2001.
 
30.
Breczko J., Zanik uczuć metafizycznych jako przyczyna kryzysu kultury [w:] Kultura i wartości, nr 13 (2015), ss. 39 – 73, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
31.
Breczko J., Cywilizacja na zakręcie. Szkice z historii filozofii i z filozofii historii, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2014.
 
32.
Breczko J., Dwa tysiące sześćsetletni poród. Zmierzch czy świt filozofii? [w:] Sofia 7 (2007), ss. 345 – 352, Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, Rzeszów.
 
33.
Breczko J., Na wąskiej kładce między dogmatyzmem a agnostycyzmem [w:] Dwa tysiące sześćsetletni poród. Wstęp do filozofii, ss. 128 – 146, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica, Białystok 2007.
 
34.
Breczko J., O potrzebie nauczania dziecinnej filozofii [w:] Sztuka Leczenia 2004, tom X, nr 1, ss. 83 – 89.
 
35.
Brun J., Sokrates, tłum. H. Igalson – Tygielska, Prószyński i S – ka, Warszawa 1999.
 
36.
Brun J., Arystoteles i Liceum, tłum. H. Igalson – Tygielska, Prószyński i S – ka, Warszawa 1999.
 
37.
Burzyńska A., Dekonstrukcja i interpretacja, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2001.
 
38.
Chmielecki A., Między mózgiem, a świadomością. Próba rozwiązania problemu psychofizycznego, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001.
 
39.
Cioch A., Myśl Kanta a wolność światopoglądowa [w:] Filozofia Kanta w XXI wieku, red. M. Szyszkowska, „Anagram”, Warszawa 2005.
 
40.
Chadwik H., Myśl wczesnochrześcijańska a tradycja klasyczna, tłum. P. Siejkowski, Poznań 2000.
 
41.
Chojnacki P., Podstawy filozofii chrześcijańskiej, PAX, Warszawa 1955.
 
42.
Choroszy J. F., Poglądy etyczne T. Kotarbińskiego. Studium historyczno – analityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 
43.
Comte A., Kurs filozofii pozytywnej, tłum. J. K., De Agostini Polska, Warszawa 2003.
 
44.
Cyceron, O mówcy [w:] Wybór pism naukowych, tłum. K. Wisłocka – Remerowa, Warszawa 2002.
 
45.
Czernik S., Szahaj A., Filozofia postmodernistyczna. Wybór tekstów, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1996.
 
46.
Copleston F., Historia filozofii, t. 7, tłum. J. Łoziński, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1995.
 
47.
Dębowski J., Fenomenologia – program i metoda filozofowania [w:] Filozofia współczesna, ss. 155 – 185, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006.
 
48.
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
49.
Dobieszewski J., Marksizm i neomarksizm [w:] Filozofia współczesna, ss. 27 – 49, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006.
 
50.
Drączkowski F., Pałucki J., Szram M., (red.), Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej. Zagadnienia wybrane, Polihymnia, Lublin 1998.
 
51.
Droga K., Zaufaj Aureliuszowi. Rozmowa z Marcinem Fabjańskim [w:] Sens. Nowoczesny magazyn psychologiczny, nr 1/28 styczeń 2010.
 
52.
Drozdowicz Z., O racjonalności w filozofii nowożytnej. Wykłady, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
 
53.
Dudek J., Etyka niezależna T. Kotarbińskiego, Wyższa Szkoła pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra 1997.
 
54.
Epikur, List do Menoikeusa [w:] Listy, myśli, sentencje, tłum. A. Krokiewicz, De Agostini Polska, Warszawa 2003.
 
55.
Fabjański M., Stoicyzm uliczny. Jak oswajać trudne sytuacje, Czarna Owca, Warszawa 2010.
 
56.
Filipowicz S., Historia myśli polityczno – prawnej, Arche, Gdańsk 2002.
 
57.
Fiut I. S., Egzystencjalizm [w:] Filozofia współczesna, ss. 273 – 295, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006.
 
58.
Fiut I. S., Ekoetyki [w:] Filozofia współczesna, ss. 401 – 419, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006.
 
59.
Gałkowski J. W., Tworzenie się człowieka przez pracę [w:] Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, ss. 107 – 121, red. A. B. Stępień, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1990.
 
60.
Gilson E., Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza, tłum. J. Rybałta, Instytut Wydawniczy PAX,Warszawa 1998.
 
61.
Gilson E., Byt i istota, tłum. D. Eska, J. Nowak, PAX, Warszawa 1963.
 
62.
Gillner H., Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
 
63.
Głowala M., Łatwość działania. Klasyczna teoria cnót i wad w scholastyce, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012.
 
64.
Gogacz M., Obrona intelektu, Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013.
 
65.
Gogacz M., Elementarz metafizyki, Oficyna Wydawnicza „Navo,” Warszawa 2008.
 
66.
Gogacz M., Ku pełni człowieczeństwa [w:] Człowiek, osoba, płeć, ss. 145 – 161, red. M. Wójcik, Fundacja „Pomoc Rodzinie,” Łomianki 1998.
 
67.
Gogacz M., Platonizm i arystotelizm (dwie drogi do metafizyki), Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1996.
 
68.
Gogacz M., Człowiek i jego relacje. Materiały do filozofii człowieka, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985.
 
69.
Gogacz M., Szkice o kulturze, Kraków/Warszawa/Struga, Michalineum 1985.
 
70.
Gogacz M., Dlaczego badamy średniowieczną filozofię? [w:] Opera philosophorum medii aevi, t. 4, Warszawa 1983.
 
71.
Gramsci A., Pisma wybrane, t. 1 – 2, tłum. B. Sieroszewska, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
 
72.
Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, tłum. A. Kacmajor, A. Sulak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 
73.
Guthrie W. K. C., Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, tłum. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
 
74.
Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
75.
James W., Pragmatyzm, tłum. W. M. Kozłowski, Hachette Livre Polska, 2009.
 
76.
Jan Paweł II, Fides et ratio. O relacjach między wiarą a rozumem, Pallottinum 1998.
 
77.
Jan Paweł II, Veritatis splendor, Hachette Livre Polska, Warszawa 2007.
 
78.
Jaroszyński Cz., Jaroszyński P., Podstawy retoryki klasycznej, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1998.
 
79.
Jaskóła J., Warunki racjonalności dyskursu. (Sokrates, Platon) [w:] W kręgu filozofii klasycznej, ss. 125 – 144, red. B. Dembiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 
80.
Jaspers K., Człowieczeństwo i filozofia [w:] R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978.
 
81.
Jedynak S., Pragmatyzm i neopragmatyzm [w:] Filozofia współczesna, ss. 91 –109, red.
 
82.
L. Gawor, Z. Stachowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006.
 
83.
Juchacz P., Sokrates: filozofia w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2004.
 
84.
Kant I., Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, tłum. B. Bornstein, Hachette Polska, Warszawa 2010.
 
85.
Kant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. P. Chmielowski, Hachette Livre Polska, Warszawa 2009.
 
86.
Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, De Agostini Polska, Warszawa 2002.
 
87.
Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, tłum. T. Boy – Żeleński, De Agostini Polska, Warszawa 2002.
 
88.
Kartezjusz, Reguły do kierowania umysłem [w:] Rozprawa o metodzie, tłum. T. Boy – Żeleński, De Agostini Polska, Warszawa 2002.
 
89.
Kilian K., Filozofia analityczna [w:] Filozofia współczesna, ss. 187 – 211, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006.
 
90.
Kiwka A., Rozumieć filozofię, Alta 2, Wrocław 2007.
 
91.
Kobierzycki T., Filozofia osobowości. Od antycznej idei duszy do współczesnej teorii osoby, Eneteia, Warszawa 2001.
 
92.
Kołakowski L., Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
 
93.
Kołakowski L., Ułamki filozofii. Najbardziej wysłużone i najczęściej cytowane zdania filozofów z komentarzem, Prószyński i S – ka, Warszawa 2008.
 
94.
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria I, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
 
95.
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria II, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
 
96.
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria III, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 
97.
Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 
98.
Kowalczyk S., Idee filozoficzne postmodernizmu, Polwen, Radom 2004.
 
99.
Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku, Michalineum, Warszawa 1990.
 
100.
Krąpiec M. A., Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002.
 
101.
Krąpiec M. A., Arystotelesowska koncepcja substancji, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.
 
102.
Krąpiec M. A., Poznawać czy myśleć. Problemy epistemologii tomistycznej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.
 
103.
Krąpiec M. A., Filozofia w teologii. Czytając encyklikę „Fides et ratio,” Fundacja Servire Veritate, Lublin 1999.
 
104.
Krąpiec M. A., Ja – człowiek, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998.
 
105.
Krąpiec M. A., Filozofia – co wyjaśnia ?, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998.
 
106.
Krąpiec M. A., Z teorii i metodologii metafizyki, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996.
 
107.
Krąpiec M. A., Metafizyka. Zarys teorii bytu, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995.
 
108.
Krąpiec M. A., Realizm ludzkiego poznania, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995.
 
109.
Krąpiec M. A., Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995.
 
110.
Krąpiec M. A., Byt i istota, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994.
 
111.
Krąpiec M. A., U podstaw rozumienia kultury, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991.
 
112.
Krokos J., O filozofię troszczyć się należy [w:] Studia Philosophiae Christinae, 2 (2009), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 263 – 276.
 
113.
Krokos J., Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandara Pfandera, Maxa Schelera, Agencja Wydawnictw Katolików Mag, Warszawa 1992.
 
114.
Krońska I., Sokrates, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 
115.
Krokiewicz A., Sokrates. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, Aletheia, Warszawa 2000.
 
116.
Krokiewicz A., Sceptycyzm grecki. Od Pirrona do Karneadesa, Pax 1964.
 
117.
Król R., Podstawy hermeneutyczne filozofii człowieka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008.
 
118.
Kucner A., Przedmiot, źródła i drogi poznania [w:] Podstawy filozofii, ss. 33 – 45, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska – Rudnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2009.
 
119.
Kucner A., Podstawowe pojęcia ontologii [w:] Podstawy filozofii, ss. 87 – 102, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska – Rudnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2009.
 
120.
Kucner A., Nietzscheański nihilizm jako namysł nad logiką dziejów [w:] Nietzsche Seminarium, tom 1. Wokół Nietzschego, red. B. Banasiak, P. Pieniążek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 
121.
Kuderowicz Z., Czy Kant wierzył w postęp ? [w:] Kant wobec problemów współczesnego świata, red. J. Miklaszewska, J. Spryszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 
122.
Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia Łacińskiego obszaru kulturowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 
123.
Kuźmicz K., Prawa człowieka i ich kantowskie inspiracje [w:] Filozofia Kanta w XXI wieku, „Anagram”, red. M. Szyszkowska, Warszawa 2005.
 
124.
Kwiatek A., Worwąg M., Podróż po historii filozofii. Starożytność, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.
 
125.
Legowicz J., Historia starożytna Grecji i Rzymu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
 
126.
Lenin W., Karol Marks. Krótki szkic biograficzny wraz z wykładem marksizmu, Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
 
127.
Leśniak K., Wstęp do „Topik” Arystotelesa [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1, tłum. K. Leśniak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 
128.
Leśniak K., Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
 
129.
Leśniak K., Platon, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.
 
130.
Liszewski D., Etyka Ziemi Aldo Leopolda [w:] Rozmaitości ekologiczne, red. A. Skowroński, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2006.
 
131.
Lewiński P. H., Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w argumentacji potocznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 
132.
Lowith K., Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, tłum. S. Gromadzki, KR, Warszawa 2001.
 
133.
Łażewska D., Derridiańska dekonstrukcja jako strategia odrzucania wartości prawdy w pedagogice [w:] Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, ss. 165 – 172, red. W. Furmanek, A. Długosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
 
134.
Łażewska D., Profilaktyczny potencjał filozofii [w:] Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacyjnej, ss. 233 – 242, red. U. Szuścik, J. Skibska, E. Kochanowska, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014.
 
135.
Łażewska D., Filozofia praktyczna w społeczeństwie wiedzy [w:] Journal of Modern Science, 1/16/2013, ss. 127 – 144, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.
 
136.
Łażewska D., Związek pedagogiki z filozofią w kontekście reform edukacji [w:] Journal of Modern Science, 2/9/2011, ss. 153 – 162, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.
 
137.
Machinek M., Alienacje współczesnego człowieka [w]: Spór o człowieka – spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Lublin 2004.
 
138.
Mackiewicz W., Filozofia współczesna w zarysie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
 
139.
Madison G. B., Hermeneutyka: Gadamer i Ricoeur, tłum. G. Soczewka [w:] Historia filozofii zachodniej, red. R. H. Popkin, Poznań 2003.
 
140.
Malinowski A., Szkoła frankfurcka a marksizm, PWN, Warszawa 1979.
 
141.
Marinoff L., W poszukiwaniu szczęścia. Jak skutecznie rozwiązywać życiowe problemy, tłum. M. Pietrzak – Merta, Prószyński S-ka, Warszawa 2002.
 
142.
Maritain J., Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 
143.
Maritain J., Trzej reformatorzy: Luter – Descartes – Rousseau, tłum. K. Michalski, Verbum, Warszawa 1935.
 
144.
Mazanka P., Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003.
 
145.
Mazur T., Kapryśni bogowie Sokratesa. Człowiek i świat wartości w tradycji filozofii zachodniej, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008.
 
146.
Migus – Bębnowicz Z., Podstawowe koncepcje filozofii ekologii [w:] Podstawy filozofii, ss. 233 – 260, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska – Rudnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2009.
 
147.
Miklaszewska J., Kantowska utopia racjonalności [w:] Kant wobec problemów współczesnego świata, red. J. Miklaszewska, J. Spryszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 
148.
Mikołejko Z., Elementy filozofii, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2002.
 
149.
Morawiec, E., Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1998.
 
150.
Morawiec E., Przedmiot a metoda w filozofii Kartezjusza, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1970.
 
151.
Nietzsche F., Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, tłum. G. Sowiński, Kraków 1977.
 
152.
Nietzsche F., To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. S. Lisiecki i Z. Jaskuła, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999.
 
153.
Opara S., Przedmiot i sposoby uprawiania filozofii [w:] Podstawy filozofii, ss. 11 -20, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska – Rudnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2009.
 
154.
Ostasz L., O usprawnieniu rozumu i leczeniu psychiki, Psychoterapia filozoficzna, Laterna, Krynica Morska 2007.
 
155.
Pawlikowski T., Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 
156.
Pawlikowski T., Zarys dziejów filozofii, Wydawnictwo SWPR, Warszawa 2003.
 
157.
Pawłowski K., Lathe biosas. Żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos, Towarzystwo.
 
158.
Naukowe KUL, Lublin 2007. Piątek Z., Ekofilozofia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 
159.
Pieniążek P., Zanikanie – filozofia dziś [w:] Sofia nr 14 (2014), Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, ss. 231 – 238, Rzeszów.
 
160.
Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, De Agostini Polska, Warszawa 2003.
 
161.
Platon, Protagoras, tłum. L. Regner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 
162.
Platon, Charmides, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1991.
 
163.
Platon, Laches, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1991.
 
164.
Platon, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 
165.
Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 
166.
Popkin R. H., Stroll A., Filozofia, tłum. J. Karłowski, N. Leśniewski, A. Przyłębski, Zysk i S-ka, Poznań 1994.
 
167.
Rarot C. H., Filozofia życia [w:] Filozofia współczesna, ss. 111 – 124, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006.
 
168.
Reale G., Historia filozofii, t. 1. Od początków do Sokratesa, tłum. E. I. Zieliński, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994.
 
169.
Reale G., Historia filozofii, t. 2. Platon i Arystoteles, tłum. E. I. Zieliński, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997.
 
170.
Reale G., Historia filozofii, t. 3. Systemy epoki hellenistycznej, tłum. E. I. Zieliński, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999.
 
171.
Rutkowski J., Filozofia polityczna arystotelizmu i neoliberalizmu a wychowanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 
172.
Sareło Z., Postmodernizm w pigułce, Pallottinum, Poznań 1998.
 
173.
Sarnowski S., Fryckowski E., Problemy etyki. Wybór tekstów, Agencja Marketingowa Branta, Bydgoszcz 1993.
 
174.
Sartre J. P., Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. M. Kowalska, J. Krajewski, De Agostini Polska, Warszawa 2001.
 
175.
Schrade U., Nurty filozofii współczesnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 
176.
Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
177.
Seńko W., Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk, Warszawa 1993.
 
178.
Sikora A., Siedmiu greckich filozofów, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1976.
 
179.
Sikora A., Filozofowie XVII wieku, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1978.
 
180.
Singer P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
 
181.
Sipiński B., Humanizm personalizmu, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013.
 
182.
Skowronek R., Dobro w czasach postmoderny. Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007.
 
183.
Skowroński A., Krótka historia i charakterystyka ekofilozofii [w:] Rozmaitości ekologiczne, red. A. Skowroński, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2006.
 
184.
Smolka B., OFM, Narodziny i rozwój personalizmu, Redakcja Wydawnictw WT Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 
185.
Sochoń J., Ponowoczesne losy religii, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2004.
 
186.
Stachowski Z., Filozofia wojtyliańska [w:] Filozofia współczesna, ss. 379 – 399, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006.
 
187.
Starzyńska – Kościuszko E., Etyka – główne problemy, zagadnienia, kierunki [w:] Podstawy filozofii, ss. 136 – 150, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska – Rudnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2009.
 
188.
Stępień A. B., Materializm dialektyczny – filozofia marksizmu [w:] Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, ss. 37 – 59, red. A. B. Stępień, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1990.
 
189.
Stępień A. B., Wobec marksistowskiej teorii człowieka [w:] Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, ss. 61 – 87, red. A. B. Stępień, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1990.
 
190.
Stępień A. B., Wstęp do filozofii, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995.
 
191.
Stępień T., Jednia i egzystencja. Filozoficzne aspekty egzystencjalne w Traktatach teologicznych o Trójcy Świętej Mariusza Wiktoryna, „Navo”, Warszawa 1998.
 
192.
Stępień T., Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003.
 
193.
Stolarski T., Kantowskie poczucie obowiązku w literaturze pięknej [w:] Filozofia Kanta w XXI wieku, red. M. Szyszkowska, „Anagram”, Warszawa 2005.
 
194.
Stróżewski W., Ontologia, metafizyka, filozofia pierwsza, Kraków 2004.
 
195.
Stróżyński M., Filozofia jako terapia w pismach Marka Aureliusza, Plotyna i Augustyna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
 
196.
Surzyn J., Realna różnica między istotą a istnieniem [w:] W kręgu filozofii klasycznej, red. B. Dembiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 
197.
Swieżawski S., Między średniowieczem a czasami nowymi, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2002.
 
198.
Szahaj A., Co to jest postmodernizm? [w:] Ethos 1996, ss. 63 – 78, nr 1 – 2 (33- 34).
 
199.
Szubka T., Neopragmatyzm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
 
200.
Szmyd J., (red.) Leksykon filozofów współczesnych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Kraków 2004.
 
201.
Tarnas R., Dzieje umysłowości zachodniej: idee, które ukształtowały nasz światopogląd, tłum. M. Filipczuk, J. Ruszkowski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.
 
202.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
203.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
204.
Tischner J., Wędrówki w krainę filozofów, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2008.
 
205.
Tischner J., Etyka wartości i nadziei [w:] Wobec wartości Dietrich von Hildebrand, Jan A. Kłoczowski, Józef Paściak, ks. Józef Tischner, W drodze, Poznań 1994.
 
206.
Tomasz z Akwinu św., O prawdzie, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999.
 
207.
Tyburski W., Kierunki i stanowiska etyki środowiskowej [w:] Filozofia wobec XXI wieku, red. L. Gawor, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 
208.
Tyburski W., Praktyczny wymiar etyki środowiskowej [w:] Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku, red. J. W. Czartoszewski, Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, Warszawa 2002.
 
209.
Ubaldo N., Filozofia, Świat Książki, brw. Wadowski J., Rewindykacja intuicji. Wybrane aspekty filozoficznej i teologicznej interpretacji zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe i Literackie Ateneum, Radom 2013.
 
210.
Walker R., Kant. Prawo moralne, tłum. J. Hołówka, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1998.
 
211.
Weischedel W., Do filozofii kuchennymi schodami, tłum. K. Chmielewska, K. Kuszyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
212.
Wendland Z., Historia filozofii. Od szkoły jońskiej do końca XX wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 
213.
Wodziński C., Filozofia jako sztuka myślenia. Zachęta dla licealistów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 
214.
Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera [w:] Jan Paweł II, Zagadnienie podmiotu moralności, Kai – Hachette Livre, 2007.
 
215.
Wojtyła K., Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969.
 
216.
Wojtysiak J., Filozofia. Pochwała ciekawości, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
 
217.
Wolsza K., Rola doświadczenia transcendentalnego w poznaniu filozoficznym, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 
218.
Wonicki R., John Rawls i Jurgen Habermas – współcześni spadkobiercy idei Kanta [w:] Kant wobec problemów współczesnego świata, red. J. Miklaszewska, J. Spryszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 
219.
Wróblewski Z., Humanizm ekologiczny Henryka Skolimowskiego. Analiza metafilozoficzna [w:] Rozmaitości ekologiczne, red. A. Skowroński, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2006.
 
220.
Vesey G., Foulkes P., Słownik encyklopedyczny. Filozofia, Wydawnictwo RTW, Warszawa 1997.
 
221.
Zachariasz A. L., Filozofia zmierzchu humanizmu czy zmierzch filozofii ? [w:] Sofia nr 14(2014), ss. 15 – 34, Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, Rzeszów.
 
222.
Zachariasz A. L., Teza o końcu filozofii i granice jej zasadności a pytanie o przyszłość filozofii [w:] Sofia nr 9 (2009), ss. 15 – 30, Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, Rzeszów.
 
223.
Zachariasz A. L., Moralność i rozum w ponowoczesności [w:] Moralność i etyka w ponowoczesności, ss. 25 – 41, red. Z. Sareło, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1996.
 
224.
Zielewska – Rudnicka B., Zagadnienia antropologii filozoficznej [w:] Podstawy filozofii, ss.21 – 32, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska – Rudnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2009.
 
225.
Żardecka M., Postmodernizm [w:] Filozofia współczesna, ss. 349 – 377, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006.
 
226.
Żegleń U., Filozofia umysłu: dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 
227.
Żelazny M., Heglowska filozofia ducha, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top