PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (57-71)
Formy wspierania dziecka i rodziny w edukacji włączającej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wsparcie dziecka i rodziny w edukacji włączającej jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu w realizacji jej podstawowych celów i założeń. Ze względu na wagę problemu celem niniejszego artykułu będzie analiza tego, w jaki sposób można skutecznie wspierać zarówno dzieci, jak i ich rodziny, realizując cele edukacji inkluzywnej. Artykuł na wstępie prezentuje definicję edukacji włączającej, przedstawia najważniejsze regulacje prawne oraz jej podstawowe cele i założenia. Główna część pracy odnosi się do zasadniczej kwestii, czyli form wspierania dzieci i rodziców w edukacji włączającej. Analiza zgromadzonych informacji pokazuje, że polskie prawo oświatowe przewiduje wiele instrumentów umożliwiających uzyskanie efektywnego wsparcia w edukacji włączającej, jednak nadal można wyróżnić również wyzwania, którym należy sprostać w przyszłości.
 
REFERENCJE (13)
1.
Chrzanowska I., Szumski G. (red.) (2019). Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa 2019.
 
2.
Grzegorzewska S. (2009). Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych. Kraków.
 
3.
Karczewska-Gzik A. (2015). Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. ORE.
 
4.
Mittler P. (2000). Working Towards Inclusive Education. Social Context. London.
 
5.
Neroj E. (2019). Wsparcie – instrumenty, zobowiązania systemowe, formalne i nieformalne formy. W: I. Chrzanowska, G. Szumski (red.). Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa.
 
6.
Rafał-Łuniewska J. (2018). Materiały z konferencji organizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Konferencja – Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty. Warszawa.
 
7.
Rafał-Łuniewska J. (2018). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej. Rzeszów.
 
8.
Such-Pyrgiel M. (2018). Społeczny wymiar życia singli. Studium socjologiczne. Józefów: Wyd. WSGE.
 
9.
Szczepkowska K. (2019). Współpraca z rodzicami, czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej. Warszawa.
 
10.
Szczepkowska K. (2019). Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania. Warszawa.
 
11.
Wadsworth B. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa.
 
12.
Więckowski R. (1975). Nauczanie zróżnicowane. Warszawa.
 
13.
Zborowski Z. (1980). Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza. Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top