PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (11-30)
Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego w Finlandii
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejsze opracowanie podejmuje próbę dokonania analizy genezy i ewolucji samorządu terytorialnego w Finlandii na tle przedstawienia istoty i idei pojęcia samorządności znanej w nordyckiej kulturze prawnej i ustrojowej. Wartym podkreślenia jest fakt, iż pojęcie to wywodzi się z odmiennych niż w większości krajów europejskich źródeł oraz jest dosyć oryginalne w swoim ujęciu i charakterystyczne wyłącznie dla tej części kontynentu. Celem opracowania jest zatem analiza kształtowania się władzy lokalnej w oparciu o samorząd na ziemiach fińskich, którą dokonano w kontekście determinujących ją warunków historycznych, tj. wielowiekowego braku państwowości Finlandii, przez długi czas zdominowanej przez Szwedów, a później włączonej w skład Imperium Rosyjskiego; wreszcie uzyskania w 1917 roku niepodległości, co umożliwiło Finom rozwinięcie i wcielenie w życie idei państwa, w którym jego zadania na rzecz zaspokajania podstawowych potrzeb społeczeństwa w dużym stopniu wykonywane są przez organy wspólnot lokalnych. Współcześnie samorząd lokalny w Finlandii jest zorganizowany w sposób jednostopniowy i funkcjonuje wyłącznie na szczeblu gminnym. Niemniej badania nad tą prężnie rozwijającą się instytucją nie sposób przeprowadzić bez odniesienia się do, stale zmieniających się w tych okolicznościach historycznych, struktury terytorialnej i podziału administracyjnego państwa, które bez wątpienia miały swój wpływ na rozwój samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i stanowią przedmiot opracowania.
 
REFERENCJE (26)
1.
Andersson I., Dzieje Szwecji, Warszawa 1967.
 
2.
Andersson I., Weibull J., Swedish History In Brief, Stokholm 1981.
 
3.
Bain R. N., Scandinavia. A Political History of Denmark, Norway and Sweden.
 
4.
from 1513 to 1900, Cambridge 1905, reprint z 2006 r.
 
5.
Blömstedt Y., A Historical Background of the Finnish Legal System, [w]: Finnish Legal System, Helsinki 1966.
 
6.
Cieślak T., Historia Finlandii, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983.
 
7.
Cieślak T.., Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich, Warszawa 1978.
 
8.
Grzybowski M., Finlandia. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2007.
 
9.
Grzybowski M., Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 2010.
 
10.
Husa J., The Constitution of Finland. A Contextual Analysis, Oxford – Portland 2011.
 
11.
Kersten A., Historia Szwecji, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973.
 
12.
Konstytucja Finlandii z 1999 roku, tłumaczenie i wstęp J. Osiński, Warszawa 2003.
 
13.
Konstytucja Finlandii, wstęp i tłumaczenie J. Osiński, Warszawa 1997.
 
14.
Konstytucja Finlandii, wstęp i tłumaczenie S. Sagan, V. Serzhanova, Rzeszów 2003.
 
15.
Kull M., Local and Regional Governance in Finland. A Study on Institutionalisation, Transformation and Europeanization, „Halduskultuur – Administrrative Culture” 2009, nr 10.
 
16.
Leciejewicz L., Normanowie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979.
 
17.
Niemivuo M., Państwo a samorząd lokalny w Finlandii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, rok LII, z. 3.
 
18.
Orfield L. B., The Growth of Scandinavian Law, Philadelphia 1953.
 
19.
Oulasvirta L., Turala M., Financial Autonomy of Local Governments: Case Studies of Finland and Poland, [in:] Regionalisation, Growth and Economic Integration, red. G. M. Korres, Heidelberg 2007.
 
20.
Paasivirta J., Finland and Europe. The Period of Autonomy & The International Crisis 1808-1914, Minneapolis 1981.
 
21.
Rosedal E., Historia Wikingów, Gdańsk 2001.
 
22.
Saraviita I., The Constitution of Finland, Leiden 2004.
 
23.
Serzhanova V., Relacje między parlamentem a rządem Finlandii, Rzeszów 2007.
 
24.
Ståhlberg K., Local Government, [w:] Nordic Democracy. Ideas, Issues, and Institutions in Politics, Economy, Education, Social and Cultural Affairs of Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden, ed. E. Allardt, N. Andrén, E. J. Friis, G. Þ. Gislason, S. S. Nilson, H. Valen, F. Wendt, F. Wisti, Copenhagen 1981.
 
25.
Szordykowska B., Geneza systemu polityczno-administracyjnego Finlandii w początkach XIX wieku. Z dziejów stosunków rosyjsko-fińskich, „Zapiski historyczne” 1996, tom LXI, z. 1. Szordykowska B., Historia Finlandii, Warszawa 2011.
 
26.
Szordykowska B., Instytucje polityczne Finlandii w początkach XIX wieku. Senat, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” XXXV, 2000, t. 35. Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Kraków 2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top