PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (9-21)
Granice formalizacji kontroli administracji publicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kontrola jest istotnym czynnikiem kształtującym funkcjonowanie i organizację całego systemu administracji publicznej. Kontrola pozwala bowiem na uzyskanie wiedzy o aktualnym stanie administracji i w konsekwencji umożliwia reagowanie na wszelkie zmiany wewnątrz i w otoczeniu administracji publicznej. Analiza wybranych zagadnień w zakresie formalizacji kontroli wskazuje, że jej zakres i granice w polskim systemie prawnym są zróżnicowane. Istotne elementy kontroli takie jak cele i kryteria, rodzaje kontroli, planowanie i postępowanie kontrolne, dokumentowanie kontroli, zostały unormowane nie tylko w aktach prawnych o różnej randze, a również w normach pozaprawnych. Częściowo wynika to z pozycji ustrojowej niektórych organów kontroli, np. Najwyższej Izby Kontroli podległej Sejmowi, jednak w wielu przypadkach niejednolite i rozproszone unormowania dotyczące kontroli mogą w praktyce obniżać skuteczność przeprowadzanie czynności kontrolnych. Brak przepisów definiujących kryteria kontroli, zwłaszcza kryterium o prakseologicznym charakterze takich jak celowość czy też sprawność, może natomiast powodować trudności w prawidłowym formułowaniu ocen kontrolowanej działalności, a także skłaniać jednostki kontrolowane do kwestionowania zakresu kontroli oraz wyników kontroli. Problematyka formalizacji kontroli w administracji publicznej mieści się obszarze badań zarówno nauk prawnych, jak i nauk o zarządzaniu.
 
REFERENCJE (13)
1.
Dawidowicz, W. (1984). Wstęp do nauk prawno-administracyjnych. Warszawa.
 
2.
Jagielski J. (1999). Kontrola administracji publicznej. Warszawa.
 
3.
J. Kurna (1970). Zarys teorii organizacji i zarządzania. Warszawa.
 
4.
Jełowicki, M. (1998). Podstawy organizacji administracji publicznej – zagadnienia teoretyczne. Warszawa.
 
5.
Leoński, Z. (1999). Nauka administracji. Warszawa.
 
6.
Lonchamps F. (1966). Współczesne problemy pojęć prawa administracyjnego. „Państwo i Prawo”. Nr 6/1966.
 
7.
Łętowski, J., Strachowski, S., Szreniawski, J., Taras, W., Wróbel, W. (1993). Nauka administracji – wybrane zagadnienia. Lublin.
 
8.
Łukasiewicz (1990). Prawne uwarunkowania skuteczności administracji publicznej. Lublin.
 
9.
J. Płoskonka (red.) 2005. Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej. Warszawa.
 
10.
Pszczołowski, T. (1969). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Warszawa.
 
11.
Rabska, T. (1997). Podstawowe pojęcia organizacji administracji, [w:] Starościak J. (red.) System prawa administracyjnego – t. I. Ossolineum.
 
12.
Supernat, J (1985). Prakseologiczne zasady nauki administracji a normy prawne. „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 857, „Prawo” CXLIII. Wrocław.
 
13.
Zieleniewski, J. (1976). Organizacja i Zarządzanie. Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top