PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (235-250)
INTERNETOWE KLUBY SAMOBÓJCÓW W ŚWIETLE BADAŃ (wybrane fragmenty badań)
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Świat wirtualny od początków swojego istnienia był obiektem badań, analiz i dociekań. Badacze znaleźli w tym nowym medium pole badań zachowań indywidualnych i społecznych. Śledzili przemiany w społeczeństwie, na które wpływał i nadal wpływa Internet. Wiele badań dotyczyło konkretnych zachowań użytkowników społeczności internautów. W przestrzeni wirtualnej powstają strony i witryny internetowe dotyczące praktycznie każdej możliwej dziedziny życia człowieka. W Internecie można znaleźć prawie każdą potrzebna danemu użytkownikowi informację. Można odszukać informacje, które mogą się okazać bardzo przydatne, ale również można natrafić na witryny internetowe z informacjami, które, jeżeli zostaną przyjęte bezkrytycznie, mogą stanowić dla ich odbiorcy poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia. Przy odrobinie cierpliwości możemy w zasobach przestrzeni wirtualnej odnaleźć treści pornograficzne, informacje propagujące zażywanie narkotyków, możemy przeczytać strony o charakterze skrajnie prawicowym lub rasistowskim, nietrudno jest też odszukać witryny sekt, pseudomedyczne informacje żywieniowe bądź zdrowotne. Jednakże do tej pory nikt nie pokusił się o sprawdzenie, czy w polskojęzycznym Internecie znajdują się informacje o charakterze samobójczym. A jeżeli tak, to jakie są to informacje, na jakiego rodzaju stronach internetowych można je znaleźć, a także jak łatwo można je odnaleźć. W celu udzielenia odpowiedzi na tak ogólnie postawione pytanie, przeprowadzono badania polskojęzycznego Internetu pod kątem dostępności w nim informacji o charakterze typowo samobójczym. Wybrane fragmenty wyników badań zostały przedstawione poniżej.
 
REFERENCJE (57)
1.
Aftab P., Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Wyd.Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
 
2.
Andrzejewska A. Bednarek J. (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009.
 
3.
Andrzejewska A., Dziecko w cyberprzestrzeni, Wyd. Fundacja Pedagogium, Warszawa 2007.
 
4.
Andrzejewska A., Bednarek J., Sarzała D., Cyberprzestrzeń – szanse, zagrożenia, uzależnienia, Wyd. Fundacja Pedagogium, Warszawa 2007.
 
5.
Anthony T. M. , Dlaczego? Czyli samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1994.
 
6.
Bednarek J., Media w Nauczaniu, Wyd. Mikom, Warszawa 2002.
 
7.
Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
8.
Ben-Ze’ev A., Miłość w sieci. Internet i emocje, Dom Wydawniczy Rebis,Poznań 2005.
 
9.
Braun-Gałkowska M., Ulfik-Jaworska I., Zabawa w zabijanie, oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Gaudium,Lublin 2002.
 
10.
Darczewska K., Religia i wychowanie w świadomości społecznej Polaków,„Przegląd religioznawczy” 1994, nr 3.
 
11.
Durkheim E., Samobójstwo. Studium z socjologii, Oficyna Naukowa 2006.
 
12.
Epiktet , Diatryby, Encheiridion, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1961.
 
13.
Goethe J.W., Cierpienia młodego Wertera, Wyd. Zielona Sowa, Warszawa 1999.
 
14.
Hołyst B., Samobójstwo. Przypadek czy konieczność, PWN, Warszawa 1983.
 
15.
Hopfingier M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku,Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 
16.
Jarosz M., Samobójstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 
17.
Jędrzejko J., Dziecko w cyberprzestrzeni. Streszczenie badań, Wyd. Akademia Humanistyczna, Pułtusk 2007.
 
18.
Jędrzejko M., Patologie społeczne, Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006.
 
19.
Juszczyk S., Podstawy informatyki dla pedagogów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.
 
20.
King A., Shneider B., Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać?, Raport rady Klubu Rzymskiego, Warszawa 1992.
 
21.
Kowal J., Wstęp do Internetu, Wyd. „Edukacja” Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław 2000.
 
22.
Kwaśniewski J., Kojder A., Mieszkańcy Warszawy wobec zjawisk i zachowań dewiacyjnych, „Studia Psychologiczne” 1979 nr. 1.
 
23.
Kwiecinski Z., Witkowski L., Ku pedagogii pogranicza , Wyd. UMK, Toruń 1990.
 
24.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
 
25.
Łobocki M., Teoria wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 
26.
Malicka-Gorzelańczyk H., Opinie młodzieży o samobójstwie, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.
 
27.
Malinowski B., Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984.
 
28.
Marszałek -Kawa J. (red.), Edukacja Medialna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.
 
29.
Mayor F., Przyszłość świata, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
 
30.
Mencwel A. (red.), Antropologia widowisk, zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 
31.
Mende W. (red.), Media a przemoc, materiały pokonferencyjne międzynarodowej konferencji Góra Św. Anny 21-22.09.2009, Wydawnictwo Drukarnia Świętego Krzyża, Strzelce Opolskie 2009.
 
32.
Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak odnaleźć się w świecie komputerów, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 
33.
Paradowski K., Internet – korzyści i zagrożenia, Wyd. Centrum Edukacji Społeczeństwa, Warszawa 2000.
 
34.
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Żak Warszawa 2001.
 
35.
Rodziewicz-Ghrunn J., Problemy rozwoju zdrowia, edukacji zdrowotnej i ekologicznej, M. Pyzie, Częstochowa 1996.
 
36.
Ringel E., Nerwica a samozniszczenie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992.
 
37.
Siemieniecki B., Manipulacja, media, edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
38.
Siemieniecki B., Technologia informacyjna w polskiej szkole: stan i zadania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 
39.
Steinbrink B., Multimedia u progu XXI wieku, Wrocław 1993.
 
40.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 1999.
 
41.
Tadusiewicz T., Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2002.
 
42.
Tanaś M., Edukacyjne zastosowania komputerów, Wyd. Żak, Warszawa 1997.
 
43.
Tanaś M. (red.), Pedagogika @ środki informatyczne i media, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa – Kraków 2004.
 
44.
Tanaś M., Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Wyd. Mikom, Warszawa 2005.
 
45.
Tofler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996.
 
46.
Wallace P., Psychologia Internetu, wyd. Rebis, Poznań 2003.
 
47.
Wojtasik Ł. (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa. Zaczyński W. P., Media-kształtowanie rzeczywistości? Człowiek w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, WSiP, Kraków 2000.
 
48.
Zasępa T. (red.), Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, Wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2003.
 
49.
Boroń J., Zyss T., Komputerowy świat iluzji, „Charaktery”, 02/1998.
 
50.
Melosik M., Komputery w edukacji: eksperyment czy przeznaczenie?, „Dydaktyka Szkoły Wyższej”, 1989, nr 2. Okoń W., Wielostronne kształcenie się a problem aktywności uczniów,„Nowa Szkoła”, 1965, nr 7/8.
 
51.
Sajkowska M., Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 13/2005:.
 
52.
„Zagrożenia dzieci w Internecie”, Wyd. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2005.
 
53.
Tanaś M., Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerowo, Toruńskie Studia Dydaktyczne 1993.
 
54.
Tanaś M., Żródła inspiracji pedagogicznych u progu XXI wieku, „Edukacja Otwarta” 2002, nr 1-2. Ulfik-Jaworska I., Czy gry komputerowe mogą być bezpieczne?, „Wychowawca” 01/2002.
 
55.
Widzyk A., Szukam kogoś, kto zabije się razem ze mną, „Rzeczpospolita”, 25.01.2008.
 
56.
Ustawa z dnia 06.06.1997 roku Kodeks karny, Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz.553, Nr128, poz. 840, z późniejszymi zmianami.
 
57.
Wojtasik Ł.,Charakterystyka zagrożeń dla dzieci w Internecie”, raport Fundacji Dzieci Niczyje, http://www.dzieckowsieci.pl/st.... 01. 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top