PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wielu środowisk naukowych za granicą i w Polsce staje się, obok przestrzeni internetowej, także cyber¬przestrzeń i świat wirtualny. Nowe możliwości korzystania z najnowszych technologii interaktywnych i mediów cyfrowych to efekt coraz bardziej in¬nowacyjnych funkcji, zadań i potencjału tych urządzeń. Równolegle z ich możliwościami pojawiają się w sposób dynamiczny i powszechny nowe za¬grożenia, wynikające nie tylko z przebywania w sieci, ale także z jej inspiracji. Te ostatnie to zazwyczaj tradycyjne zagrożenia i uzależnienia chemiczne, które występowały już wcześniej. Ich skutki są różnorakie, ale też coraz bardziej dra¬styczne, gdyż dotyczą już niemal każdej naszej działalności. Aktywność nasza, zwłaszcza niepełnoletnich, jest przenoszona do świa¬ta wirtualnego. Ten jest wspaniały, ale nadmierne korzystanie z tych nowych możliwości cyberprzestrzeni i świata wirtualnego związane jest z licznymi pułapkami i niebezpieczeństwami, które pojawiają się bardzo dynamicznie i podstępnie, a ich skutki są jednym z największych wyzwań społecznych, edu¬kacyjnych i profilaktycznych współczesnego świata. Każdy człowiek bez wzglę¬du na jego wiek, płeć, zawód i miejsce zamieszkania itd. nie może być obo¬jętny wobec tradycyjnych i nowych zagrożeń, zwłaszcza świata wirtualnego. Te zaś dotyczą przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych, w tym starszych.
Journals System - logo
Scroll to top