PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (37-49)
POPULARYZACJA PRZEMOCY W FILMACH ANIMOWANYCH
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Dzieci w wieku szkolnym to bardzo wdzięczni odbiorcy programów telewizyjnych, a w szczególności filmów rysunkowych. Wówczas kształtują się postawy moralne, przekonania, wzorce przyjmowanych zachowań. Należy także nadmienić o rozwoju umysłowym, który charakteryzuje się znaczącym postępem w ilościowym wzroście poszczególnych funkcji umysłowych oraz w jakościowej poprawie procesów myślenia z konkretnego na abstrakcyjne. Zmiana ta pozwala na dokonywanie uogólnień, dostrzeganie związków miedzy zjawiskami, co pozwala na lepszą orientację w otaczającym świecie . Kierunek rozwoju moralnego dziecka zależy od wzorców moralnych, które dziecko obserwuje. Obserwowanie przez dziecko wzorca, który jest karany za złe zachowanie, powoduje, że dziecko odczuwa karę pośrednią, która powoduje unikanie tego typu zachowania.
 
REFERENCJE (20)
1.
Andrzejewska A., Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z telewizji, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.
 
2.
Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
3.
Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
4.
Bury P., Człowiek w mediach, [w:] Tanaś M, Kultura i język mediów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
5.
Gajda J., Media audiowizualne – wpływowe środowisko wychowawcze dziecka: zagrożenia, szanse, profilaktyka, [w:] Izdebska J., Sosnowski T. (red.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa, Trans Humana, Białystok 2005.
 
6.
Gajda J., Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
7.
Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, „Gaudium”, Lublin 2003.
 
8.
Kosmalska B., Wpływ telewizji na życie współczesnej rodziny, [w:] Żebrowski J. (red.), Rodzina polska na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 
9.
Kubik J., Komorowska J., Czy telewizja wychowuje, Nasza Księgarnia, Warszawa 1969.
 
10.
Łapińska R., Żebrowska M., Wiek dorastania, [w:] Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982.
 
11.
Rathus S. A., Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 
12.
Rumph J., Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 
13.
Sitarczyk M., Bohaterowie telewizyjni w percepcji dzieci sześcioletnich. Kontekst emocjonalny i społeczny, [w:] Guz S. (red.), Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 
14.
Dobrołowicz J., Wielka potrzeba edukacji medialnej, „Nauczanie Początkowe”, nr 3/2005.
 
15.
Nowakowska-Buryła I., Postawy dzieci wobec mediów, „Edukacja Medialna”, nr 1/2003.
 
16.
Taboł S., Niebezpieczne gry komputerowe, [w:] Borowicz R. (red.), „Kultura i Edukacja”, nr 1/2006, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2006.
 
19.
detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED222239&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED222239.
 
Journals System - logo
Scroll to top