PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (27-72)
Integralność człowieka w kontekście nieustannego rozwoju psychospołecznego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Interpretowanie rzeczywistości świata człowieka i przyrody opierać się może na wnioskowaniu naturalistycznym uznającym, iż wartości tkwią w naturze człowieka bądź pozytywistyczno-prawnym lokującym je w sferze transracjonalnej. Przyjęcie rozwiązania poznawczego afirmującego ontologiczno-gnoseologiczne wyjaśnianie wydaje się próbą syntezy uwzględniającej wielopłaszczyznowość i wieloczynnikowość złożoności procesu epistemologicznego. W celu zbudowania addytywnego systemu postrzegania otaczającej rzeczywistości należy każdorazowo w procesie hermeneutyki uwzględniać aksjomaty synergii, kontekstu, zrównoważenia i zasadności. Wszystkie te aksjomaty to twierdzenia prawdziwości, które nie wymagają dowodzenia słuszności, a same są odpowiedzialne za artykułowanie powszechnych i obiektywnych sądów i ocen. Ponadto pozwalają one na budowanie trajektorii rozpoznawalnych stanów rzeczy, gdyż odsłaniają rzeczywiste przyczyny tkwiące w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym odpowiedzialne za ich kondycję, a nie odnoszą się do materii zastanej.
 
REFERENCJE (37)
1.
Assagioli, R., (1997). Psychosynthesis. A Manual of Principles and Techniques, London: Hobbs, Dorman & Company.
 
2.
Assagioli, R.,(1993). Psychosynthesis. A Manual of Principles and Technigues, London: Hobbs, Dorman & Company.
 
3.
Bocheński, J., (1994). Podręcznik mądrości tego świata, Kraków: „Philed” .
 
4.
Brzozowski, S., (1979). Filozofia Fryderyka Nietzschego, W: Kultura i życie, Warszawa.
 
5.
Crick, N.R., Dodge, K.A.,(1996). Social information-processing mechanisms on reactive and proactive aggression, ,,Personality and Social Psychology Bulletin”, 1996, no 67(3).
 
6.
Dąbrowski, K., (1977). On the philosophy of development through positive disintegration and secondary integration. ,,Dialectics and Humanism”, 1977, no 3-4.
 
7.
Dąbrowski, K., (1985). Zdrowie psychiczne, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe.
 
8.
Dąbrowski, K., (1989). W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe.
 
9.
Dilthey, W., (1997) O istocie filozofii, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe.
 
10.
Fromm, E., (1971). O sztuce miłości, Warszawa.
 
11.
Gillmer, H., (1965). Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
12.
Hadot, P.,(1992). Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa: IFiS. PAN.
 
13.
Jagiełłowicz, A.B., (2011). Juliana Aleksandrowicza poszukiwania filozofii ochrony zdrowia, Wrocław: Wydawnictwo „Lena”.
 
14.
Kant, I., (1993). O wiecznym pokoju, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
15.
Kant, I., (1995). Przypuszczalny początek ludzkiej historii, Toruń: „Comer”.
 
16.
Kelly, G.A., (1955). The Psychology of Personal Constructs:, Vol 1 and 2. Oxford, England: W. W. Norton.
 
17.
Naess, A., (1987). Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge: Cambridge University Press.
 
18.
Nietzsche, F., (1975). Nietzscheańska koncepcja człowieka, ,,Studia Filozoficzne”, 1975, nr 5.
 
19.
Oz, A., (2015). Judasz, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
20.
Petrażycki, L., (1925). O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego, Warszawa: L. Idzikowski.
 
21.
Petrażycki, L., (1960). Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
22.
Radbruch, G., (1938). Zarys filozofii prawa, Warszawa-Kraków, s.12 i nast.
 
23.
Regan, P., (1982). Prawa i krzywda zwierząt, ,,Etyka”, nr 18.
 
24.
Regan, P., (1983). The Case for Animal Rights, Berkeley: University of California Press.
 
25.
Reykowski, J., (1968). Eksperymentalna psychologia emocji, Warszawa: Krajowa Instytucja Wspomagająca.
 
26.
Sawicki, M., (1996). Hermeneutyka pedagogiczna, Warszawa: WN „Semper”.
 
27.
Singer, P., (1980). Zwierzęta i zasada równości, ,,Etyka”, nr 18.
 
28.
Singer, P., (1997). O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy.
 
29.
Singer, P., (2009). Etyka praktyczna, Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”.
 
30.
Skolimowski, H., (1993). Filozofia żyjąca : eko-filozofia jako drzewo życia, Warszawa: „Pusty Obłok”.
 
31.
Szyszkowska, M., (1993). Znaczenie teorii dezintegracji pozytywnej dla nowych ideałów w procesach edukacyjnych, W: W.H. Gajdamowicz (red.), Nauczyciele wobec szans i zagrożeń edukacyjnych w XXI wieku, Białystok.
 
32.
Taylor, P., (1986). Respect for nature, Princeton: Princeton University Press.
 
33.
Wilber, K., (2016). Śmiertelni, nieśmiertelni, Warszawa: Czarna Owca.
 
34.
Wittgenstein, L., (1997). Tractatus logico-philosophicus, wydanie II poprawione, przełożył i wstępem opatrzył Bogusław Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
35.
Wojtyła K., (1969). Osoba i czyn, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.
 
36.
Wojtyła K., (1957). Zagadnienia woli w analizie aktu etycznego, ,,Roczniki Filozoficzne”, nr 5.
 
37.
Zaborowski, Z., (1983). Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa: „Nasza Księgarnia”.
 
Journals System - logo
Scroll to top