PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (32-38)
KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE W PERSONALIZMIE
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Teoretycy wychowania wychodzą z założenia, że wszelkie zmiany edukacyjne poprzedzone są zawsze odmiennym uprawianiem teorii pedagogicznej. Ich zda32 niem, o reformach oświatowych decyduje filozofia edukacyjna, zmiana sposobu myślenia w naukach pedagogicznych. Przemiany społeczne i polityczne nie powodują w prostej linii zmian edukacyjnych, ale mogą je w jakiejś mierze stymulować i wpływać na nie pośrednio. Nowa sytuacja polityczna może dawać impulsy i przyzwolenie dla innego sposobu myślenia pedagogicznego.
 
REFERENCJE (12)
1.
Nowak M., Pedagogika personalistyczna, [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. I, Warszawa 2003.
 
2.
Guardini R., Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen. Wirzburg 1939.
 
3.
Florens d’Arcais G., Linee di una pedagogia della person. „Rassegna di Pedagogia. Paedagogische Umaschau”, Padova, 1981, n. 1, s. 54–65.
 
4.
Mounier E., Co to jest personalizm, „Znak”, Kraków 1960.
 
5.
Didier J., Słownik filozofii, Wydawnictwo Książnica, Warszawa 1992.
 
6.
Krąpiec M., Kim jest człowiek?, [w:] Krąpiec M., Wprowadzenie do filozofii, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992.
 
7.
Maritain J., Humanizm integralny, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1981.
 
8.
Bielski J., Nowa koncepcja kształcenia ogólnego w Polsce, „Lider” 1997, nr 9.
 
9.
Bielski J., Personalistyczna koncepcja reformy edukacyjnej, „Lider” 1998, nr 10.
 
10.
Bielski J., Wychowanie fizyczne we współczesnych przemianach edukacyjnych, [w:] Zuchowa K. (red.), Myśli i uwagi o wychowaniu fizycznym i sporcie, Wydawnictwo AWF Warszawa 2000.
 
11.
Bielski J., Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego, Wydawnictwo AWF, Kraków 2005.
 
12.
Ossowska M., Normy moralne, PWN, Warszawa 2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top