PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (19-38)
Kultura organizacyjna narzędziem wspierającym zarządzanie humanistyczne w jednostkach samorządu terytorialnego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym założeniem kultury organizacyjnej jest przekonanie, iż jest ona kluczowym czynnikiem, który w sposób znaczący może wpływać na zachowania organizacji czy innych grup. Kultura organizacyjna w rozumieniu kultury współczesnych podmiotów administracji publicznej jest ważnym zasobem organizacyjnym, który jest wdrażany i zarządzany przez organizację i kierujących takimi podmiotami. Jednak obok kultury organizacyjnej pojawia się również nurt zarządzania humanistycznego, obecnie coraz bardziej doceniany w kontekście wykorzystania możliwości pracowniczych, jakże potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji. Proces wdrażania istoty kultury organizacyjnej w administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, byłby niemożliwy bez zrozumienia zarządzania humanistycznego, będącego przejawem wyjątkowego spojrzenia na człowieka w strukturze organizacji. Przedmiotowy artykuł dotyczy rozwoju nurtu zarządzania humanistycznego, który wspierany jest elementami kultury organizacyjnej, jakże potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania podmiotów administracji publicznej.
 
REFERENCJE (29)
1.
Bate, P., (1984), The impact of organizational culture on approaches to organizational problem-solving, Organization Studies, 5.
 
2.
Czerska, M., (2003), Zmiana kulturowa w organizacji, Warszawa: Difin.
 
3.
Goban-Klas, T., (1999), System informacji w państwie a system komunikacji społecznej, „Przekazy i Opinie”, nr 2.
 
4.
Hatch, M.J., (2002), Teoria organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Hood, Ch., (1991), A Public Management for All Season?, „Public Administration” 1991, vol. 69 (1).
 
6.
Hofstede, G., Hofstede, G.J., (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
7.
Kociatkiewicz, J., Kostera, M., (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, Nr 4 (44).
 
8.
Kostera, M., (2010), Zarządzanie personelem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 
9.
Kostera, M., (2008), Współczesne koncepcje zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
10.
Listwan, T., (2010), Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce, w: S. Lachiewicz,.
 
11.
B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer business.
 
12.
McAuley, J., Duberley, J., Johnson, P., (2007), Organization theory. Challenges and perspectives, Harlow – London – New York: Prentice Hall.
 
13.
Morgan, G., (2013). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Oleński, J., (2001), Nowa gospodarka – aspekt informacyjny, „Ekonomia”, nr 1.
 
15.
Robbins, S.P., (2004), Zachowania w organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
16.
Schein, E., (2010), Organizational Culture and Leadership, 4th edition, Jossey-Bass, John Wiley & Sons, San Francisco.
 
17.
Schein, E., (2004), Organizational culture and leadership, San Francisco – London: Jossey-Bass.
 
18.
Sikorski, C., (2005), Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
19.
Siewierski, B., (1999), Kultura organizacyjna w procesie wprowadzania zmian, „Przegląd Organizacji”, nr 6.
 
20.
Smircich, L., (1983), Concepts of culture and organizational analysis, „Administrative Science Quarterly”, 28(3).
 
21.
Stiglitz, J.E., (2004), Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Sapeta, T., (2007), ZZL w jednostkach administracji publicznej, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
 
23.
PWN.
 
24.
Terelak, J.F., (1999), Psychologia menedżera, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
25.
Tyrała, P., (2001), Kierowanie, organizowanie, zarządzanie. Zarys prakseologii, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
 
26.
Walczak, W., (2012), Wpływ kultury organizacyjnej na skłonność do dzielenia się wiedzą, E-mentor, Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Nr 1 (43).
 
27.
Zalewski, A., (2007), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, A. Zalewski (red.), Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 
28.
Zbiegiem-Maciąg, L., (1999), Kultura w organizacji, Identyfikacja kultur znanych firm, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Zieliński, W., (2011), Efektywność ZZL w sektorze publicznym, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr ¾.
 
Journals System - logo
Scroll to top