PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywiści związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, wymagają podejmowania przez przedstawicieli nauki ciągłej analizy pojęć związanych z tą dyscypliną w obszarze nauk społecznych. Wynikiem tej działalności jest opracowanie Leksykonu, zawierającego wybrane hasła, które w ocenie autorów są niezbędne do realizacji misji szerzenia wiedzy o bezpieczeństwie. Oddając w Państwa ręce nasze opracowanie, autorzy kierowali się przede wszystkim potrzebą przedstawienia zaktualizowanych informacji na temat poruszanych zagadnień. Starano się opracowywać hasła na podstawie najnowszej literatury oraz obowiązujących regulacji prawnych, tak aby czytelnik miał świadomość, iż otrzymuje aktualną wiedzę oraz wiedział skąd pochodzi i jak ją można pogłębić. Leksykon nie zawiera wszystkich haseł związanych z bezpieczeństwem, ponieważ temat ten jest zbyt obszerny, aby ująć go w jednym opracowaniu. Ograniczenie to może być jednocześnie wyzwaniem dla autorów, aby w przyszłości podjąć trud opracowania encyklopedii bezpieczeństwa. Autorzy Leksykonu to pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Informacje na temat autorów umieszczono w opracowaniu, celem przybliżenia ich Państwu. Leksykon jest skierowany do szerokiego grona osób poszukujących aktualnych informacji z zakresu bezpieczeństwa. Autorzy mają nadzieję na przychylne przyjęcie opracowania.
Journals System - logo
Scroll to top