PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (69-79)
Metody wychowania dzieci w II Rzeczypospolitej – twórczą inspiracją dla praktyki edukacyjnej w XXI wieku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza oraz interpretacja działalności naukowej Józefa Włodarskiego (1887–1955) – wyjaśnienie koncepcji metod wychowania w dwudziestoleciu międzywojennym jako antecedencji najnowszych kierunków rozwoju teoretycznych podstaw wychowania w Polsce.
 
REFERENCJE (25)
1.
S. Palka, Metodologiczne aspekty uprawiania pedagogiki, [w:] S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998.
 
2.
K. Ablewicz, Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, [w:] S. Palka (red.), Kraków 1998.
 
3.
S. Symiotiuk, Czas w kulturze. Problem wielości czasów, [w:] S. Nowicki (red.), Czas w kulturze, Lublin 1983.
 
4.
M. Handelsman, Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego, Warszawa 1928,.
 
5.
W. Szulakiewicz (red.), Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, Toruń 2003, s. 8. 6.
 
6.
F. Znaniecki, Środowisko wychowawcze, [w:] Socjologia wychowania. Wybór tekstów, wstęp i opr. H. Mielicka, Kielce 2000, s. 67.
 
7.
Wychowanie i samowychowanie w ujęciu Floriana Znanieckiego, [w:] L. Turos, Andragogika autokreacji, Warszawa 2007, s. 54 i nast. 8.
 
8.
F. Znaniecki, Metoda socjologii (wstęp do wydania polskiego E. Hałas), Warszawa 2008, s. 70. 9.
 
9.
S. Wołoszyn (wybór i opr.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, wydanie drugie zmienione, T. III – Księga pierwsza, Kielce 1998, s. 672 i nast. 10 F. Znaniecki, Fakty i przedmioty kulturowe, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków 2006, s. 62 i nast. 11 A. Kłoskowska, Kultura, w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia; lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 291.
 
10.
F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. 1, Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 2001, s. 172 i nast.
 
11.
M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 442. 14 Zob. Klasyfikacja metod wychowania, [w:] M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2007, s. 189 i nast.
 
12.
S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006, s. 71 i nast. 16 Dane na podstawie: Kartoteki biograficznej w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
 
13.
J. Włodarski, Karność w wychowaniu dzieci i młodzieży, [w:] S. Łempicki (red.), Encyklopedia wychowania, Warszawa 1938, t. 3, z. 7 i 8, s. 408.
 
14.
L. Jeleńska, Sztuka wychowania, Warszawa 1930, s. 184 i nast.
 
15.
A. Grzegorczyk, Non-violence: wychowanie do negocjacji, demokracji i współistnienia, [w:] I. Wojnar, J. Kubin (red.), Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 1997, s. 57.
 
16.
T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1994, s. 59 i nast.
 
17.
B. Nawroczyński, Dzieła wybrane, (wybór, przedmowa, wstęp A. Mońka-Stanikowa), Warszawa 1987, t. 1, s. 545 i nast.
 
18.
L. Jaxa-Bykowski, O godności stanu nauczycielskiego, Kraków 1928, s. 11.
 
19.
L. Jaxa-Bykowski, Praca naukowa nauczyciela jako ważny czynnik pracy dydaktycznej, Odbitka z „Czasopisma Przyrodniczego”, Łódź 1933, z. 5–7, s. 1.
 
20.
I. Heszen–Niejodek, Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje, [w:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w relacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Katowice 1996, s. 12 i nast.; J. F. Terelak (red.), Źródła stresu. Teoria i badania, Warszawa 1999, s. 15.
 
21.
Z. Bargiel, Stres – problem otwarty, Toruń 1997, s. 13–20.
 
22.
G. Witkin, Stres dziecięcy. Czym jest, jak się przejawia, jak mu zaradzić?, Poznań 2000, s. 24.
 
23.
S. Grochmal, Stres nasz wróg czy sprzymierzeniec, Wrocław 1992, s. 4.
 
24.
J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku, Warszawa–Kraków 1948, s. 39 i nast.
 
25.
B. Śliwerski, Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk 2007, s. 208.