PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (96-110)
Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych – Model Zarządzania nad Służbami Specjalnymi w RP
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł niniejszy poświęcony został kwestii zarządzania służbami specjalnymi w Polsce i stanowi próbę określenia tego modelu. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad służbami, których działalność może zagrażać prawom człowieka, jest zbyt poważnym zagadnieniem dla pojedynczego urzędnika, bez właściwego odpowiedniego aparatu administracyjnego. Głównym zadaniem służb jest dostarczanie informacji – stąd też model zarządzania służbami jest modelem zarządzania informacją. Stąd też niezbędnym jest nowe zdefiniowanie potrzeb i modelu zarządzania służbami z uwzględnieniem aktualnych potrzeb nowoczesnego, bezpiecznego państwa.
 
REFERENCJE (10)
1.
Bożek, M., (2013), Sejmowa kontrola działalności służb specjalnych i jej ograniczenia wynikające z ustaw kompetencyjnych. Zarys problemu na tle uwarunkowań kompetencyjnych, Studia Iuridica Lublinensia 20.
 
2.
Bożek, M., (2008), Służby specjalne. Kryteria klasyfikacji na tle ustawodawstwa policyjnego, „Przegląd Policyjny” 4(92), Szczytno.
 
3.
Chodak, P., Zarządzanie w służbach – Nadzór, kontrola i koordynacja realizowana przez Koordynatora Służb Specjalnych, Journal of Modern Science, Tom 2, 29/2016.
 
4.
Chrisidu-Budnik, A., Korczak, J., Pakuła, A., Supernat, J., (2005), Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited.
 
5.
Courtney, R., (2002), Strategic Managment for Voluntary Nonprofit Organizations, Routledge, London New York.
 
6.
Domański, J., (2010), Zarządzanie strategiczne organizacjami non-profit w Polsce, Warszawa: Wolters Kluwers business.
 
7.
Król, A., Działalność operacyjna służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 9/13.
 
8.
Laskowski, D., Prawne podstawy funkcjonowania służb specjalnych z perspektywy potrzeb obronnych państwa, Obronność. Zeszyty Naukowe 2(10)2014.
 
9.
McQuail, D., (2007), Teoria komunikowania masowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Taracha, A., (2006), Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
Journals System - logo
Scroll to top