PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (73-84)
Nowe problemy oddziaływań wychowawczych w kontekście zjawisk pojawiających się w okresie ponowoczesności
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia zagadnienia dorastania młodzieży związane ze specyficznymi problemami trudnego okresu rozwojowego człowieka. Kształtowanie osobowości staje się w tym okresie bardzo trudne. Jest jeszcze trudniejsze w obecnym okresie postmodernizmu, który charakteryzuje się występowaniem złożonych procesów społecznych, globalizacją, a przede wszystkim wieloma zjawiskami patologicznymi. Dlatego też niezbędne jest poszukiwanie nowych strategii wychowania pozwalających na przygotowanie młodych ludzi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.
 
REFERENCJE (10)
1.
Becker-Pestka D., Kowalik E. (red.) (2015). Wyzwania współczesnej pedagogiki. Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowości.
 
2.
Herbart J. F. (2007). Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 
3.
Kawula S. (2004). Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
4.
Kawula S., Pedagogika społeczna w początkach XXI wieku – perspektywa koncepcji społeczeństwa ryzyka. w: „Chowanna” R. XLVI, t. 2 (2004), Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 
5.
Kawula S., Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, Nr 1.
 
6.
Kupisiewicz Cz. (2005). Podstawy dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA.
 
7.
Majchrzyk-Mikuła J., Fonoholizm, utajona choroba cywilizacyjna. w: D. Becker-Pestka, E. Kowalik (red.) (2015), Wyzwania współczesnej pedagogiki. Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowości.
 
8.
Nowacki T. (2004), Leksykon pedagogiki pracy. Radom: Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji.
 
9.
Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. w: H. Sęk, R. Cieślak (red.) (2004), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
10.
Wojnar I., Piejka A., Samoraj Mariusz (2008). Idee edukacyjne na rozdrożu XX wieku. Wyd. Akademickie „Żak”.
 
Journals System - logo
Scroll to top