PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (41-52)
Obszary refleksji pedagogicznej przyszłych nauczycieli przedszkola i klas początkowych
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zostaną przedstawione obszary refleksji studentów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z autentycznymi przykładami, zaczerpniętymi z prowadzonych w trakcie praktyki różnych form dokumentowania osobistego doświadczenia zawodowego i własnej refleksji nad nim. W wyłonionych w trakcie analizy materiału dokumentacyjnego obszarach refleksji znalazła się problematyka dotycząca m.in.: pierwszego kontaktu z dziećmi, różnorodnych kompetencji nauczyciela przedszkola i klas I–III, roli nauczyciela – opiekuna praktyk w placówce czy wyboru dalszej drogi zawodowej. Inspiracją do angażowania studentów w dokumentowanie refleksyjnej praktyki stały się działania podejmowane w toku projektu realizowanego na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego kształcenia praktycznego jako ważnego aspektu przygotowania do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji. Podstawą do realizacji praktyki skierowanej na rozwijanie refleksyjności przyszłych nauczycieli stało się przekonanie, że refleksja, jako aktywne i wnikliwe prowadzenie rozważań nad własnym działaniem, jest sposobem na permanentne samokształcenie i podnoszenie własnych kompetencji oraz na lepsze radzenie sobie z dynamiką zmian zachodzących w świecie zawodowym, na bycie skutecznym w coraz to nowych sytuacjach.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bonar J., Buła A. (2011), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
2.
Bonar J., Buła A. (2013), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
3.
Bonar J., Buła A. (2014), Proces budowania wiedzy pedagogicznej kandydatów do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji w trakcie praktyki studenckiej edukacji. W: J. Bonar, A. Buła, D. Radzikowska (red.), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Nowatorski program praktyk dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w aspekcie naukowym i organizacyjnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
4.
Bonar J., Radzikowska D., Buła A. (2014), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Nowatorski program praktyk dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w aspekcie naukowym i organizacyjnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
5.
Dylak S. (2011), Kształtowanie (się) pedagogicznej wiedzy nauczycielskiej – w procesie stawania się i bycia nauczycielem – epitafium. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
6.
Kwaśnica R. (2004), Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Lewartowska-Zychowicz M. (2011), Nauczyciel (wczesnej edukacji) w relacjach wolności i przymusu. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”, Warszawa.
 
8.
Perkowska-Klejman A., Czy twoi studenci są refleksyjni?, „Studia Edukacyjne”, nr 21, 2012, s. 211–232.
 
9.
Perkowska-Klejman A., Modele refleksyjnego uczenia się, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1, 2013, s. 75–90.
 
10.
Radzikowska D., Buła A., Bonar J. (2014), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Praktyka pedagogiczna w kontekście doświadczeń nauczycieli i studentów wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
11.
Schön D.A. (1983), The Reflective practitioner. How professionals think in action, Basic Books, Inc., Massachusetts, USA.
 
12.
Tripp D. (1996), Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top