PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (141-156)
Ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-441/17 dotyczącego wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem niniejszej wypowiedzi będzie spojrzenie na ochronę środowiska jako na obowiązek władz publicznych. Obowiązek ten został zawarty w art. 74 ust. 2 Konstytucji, a jego konkretyzacją są odpowiednie przepisy ustawowe. W ostatnim czasie jednak realizacja tego obowiązku wzbudziła zarówno w nauce, jak i publicystyce wiele emocji. Wynikały one z faktu zwiększenia limitów wycinki drzew i fizycznego podjęcia się owej wycinki w puszczy Białowieskiej, w oparciu o decyzję Ministra Środowiska. Decyzja ta została zaskarżona do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który stwierdził naruszenie przez Polskę prawa unijnego. W kontekście tego wyroku pojawia się pytanie, czy władze RP rzeczywiście dobrze wypełniają nałożone przez ustrojodawcę obowiązki w zakresie ochrony środowiska, czy też doszło nie tylko do naruszenia prawa unijnego, ale również naruszenia Konstytucji RP.
 
REFERENCJE (11)
1.
Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.
 
2.
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 438.
 
3.
Garlicki, L. (2010). W: idem (red.). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 3.
 
4.
Górski, M. (2015). System prawa ochrony środowiska. W: P. Korzeniowski (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 33.
 
5.
Górski, M. (2016). Komentarz do art. 74. ust. 2. W: L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Art. 1–86, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1691.
 
6.
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz.U. z 30 września 1976 r.).
 
7.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 48/18 Luksemburg, 17 kwietnia 2018 r. Wyrok w sprawie C-441/17 Komisja/Polska (Puszcza Białowieska).
 
8.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.). https://pl.wikipedia.org/wiki/... (dostęp: 28.04.2018).
 
9.
Winczorek, P. (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa: „Liber”, s. 176.
 
10.
Wójtowicz, K. Prawo międzynarodowe w systemie źródeł prawa RP. W: M. Granat (red.) (2000), System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Nałęczów, 1–4 czerwca 2000, Lublin, s. 67.
 
11.
Wyrok TK z 4 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 18/00. W: L. Garlicki (red.) (2007), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 13–14.
 
Journals System - logo
Scroll to top