PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (95-110)
Ograniczenie liczby kadencji w samorządzie lokalnym? Rys historyczno-porównawczy problematyki
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przyjęta w 1990 r. koncepcja nieograniczonej liczebnie kadencyjności w samorządach terytorialnych, zgodnie zresztą z tradycją innych państw europejskich, została obudowana normatywnie i dogmatycznie. Jest ona uznawana za wyraz państwa prawa, decentralizacji administracji publicznej i upodmiotowienia lokalnej społeczności. Dwadzieścia pięć lat doświadczeń samorządności w Polsce rodzi konieczność refleksji nad oceną minionej rzeczywistości oraz pewną projekcję nowych możliwych rozwiązań normatywnych. Ograniczenie kadencyjności występuje w przypadku licznych urzędów w administracji państwowej i unijnej, zaś w samorządach stosowne jest w niektórych stanach USA. Ograniczanie kadencyjności w samorządach znane było w antycznym Rzymie. Brak ograniczenia kadencyjności w samorządach terytorialnych może powodować powstanie lokalnej oligarchii, grup klienteli walczącej o własne interesy, a nie ogółu. Narasta zjawisko nepotyzmu i wykorzystywania środków publicznych do własnych interesów, m.in. na kampanie wyborcze. Pojawia się wykorzystywanie instrumentów prawnych czy pracowników administracji samorządowej do prowadzenia kampanii wyborczej i zapewnienia sobie zależnego elektoratu, zależnego głównie ekonomicznie od wójta. Wiele z tych negatywnych zjawisk powodowana jest jeszcze brakiem dojrzałości politycznej lokalnej społeczności, co należy usprawiedliwić historią Polski, zwłaszcza zaborami, wojnami i ustrojem komunistycznym. Stąd postulat wprowadzenia kadencyjności wydaje się zasadny.
 
REFERENCJE (23)
1.
Carey, J.M. (1998). Term limits and legislative representation. Cambridge.
 
2.
Cassola, F., Labruna, L. (1978). Linee di una storia delle istituzioni repubblicane. Napoli.
 
3.
Hauser, R., Niewiadomski, Z. Samorząd gminny, komentarz do art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Legalis.
 
4.
Herc, G.: Chmaj, M. (red.). (2005).Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa, s. 14-15.
 
5.
Korczak, J. (2014). Kadencyjność organów jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny 7-8 s. 38-50.
 
6.
Kunkel, W. V., Wittmann, R. (1995). Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik. München.
 
7.
Mousourakis, G. (2007). A Legal History of Rome, London and New York.
 
8.
Musioł-Urbańczyk, A. (2015). Metody wspomagające implementację strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. ZN PŚ. Seria:.
 
9.
Organizacja I Zarządzanie, z. 78, nr kol. 1928, s. 293-303.
 
10.
Sitek ,B. (2013). Legal-Comparative Aspects of the Local Self-Government Autonomy, [w:] Teoria a prax verejnej sprawy. Koscice, s. 202-214.
 
11.
Sitek, B. (2008). Lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis i lex Irnitana. Ustawy municypalne antycznego Rzymu. Tekst, tłumaczenie i komentarz. Olsztyn.
 
12.
Sitek, B.: Jurewicz, A. i inni (red.). (2011). Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia. Olsztyn.
 
13.
Staderini, F. (2009), Diritto degli enti locali, Padova. s. 148 n.
 
14.
Verpeaux, M. (2005). Droit des collectivités territoriales. Paris, s. 178 n.
 
15.
Wilson, D., Chris, G. (2011). Local government in the United Kingdom. New York.
 
16.
Zabłocki, J., Tarwacka, A. (2011). Publiczne prawo rzymskie. Warszawa.
 
17.
Polacy chcą kadencyjności władz samorządowych [w:] http://www.portalsamorzadowy.p... [dostęp: 2015-07-07].
 
18.
Wady i zalety ograniczenia kadencyjności samorządowców, http://www.samorzad.lex.pl/czy... [dostęp: 2015-07-10].
 
19.
Michałowski S.: Kadencyjność w samorządzie może ograniczyć patologie [w:] http://www.se.pl/wiadomosci/op... [dostęp: 2015-07-07].
 
20.
Krzysztofowicz D., Ograniczą kadencyjność prezydentów, wójtów i burmistrzów? [w:] http://www.wspolnota.org.pl/ak... [dostęp: 2015-07-07].
 
21.
Widera Z., Kadencyjność funkcji prezydenta miasta/burmistrza/wójta gminy w poglądach elektoratu partii politycznych, Preferencje Polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania 7(2013), s. 69-80.
 
22.
Kadencyjność w samorządzie http://znad-marychy.blogspot.c....
 
23.
Wystąpienie posła T. Makowskiego podczas debaty na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP w dniu 7.02.2013 [w:] http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n... [dostęp: 2015-07-08].
 
Journals System - logo
Scroll to top