PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (310-316)
PEDAGOG SPECJALNY – ZBĘDNY LUKSUS CZY NIEZBĘDNY SPECJALISTA?
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 stycznia 2005 r. zapewniono dzieciom niepełnosprawnym możliwość pobierania nauki wraz z pełnosprawnymi rówieśnikami poprzez tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych oraz szkołach integracyjnych [1]. Uznano tym samym konieczność szerokiego włączania w życie społeczne dzieci, które do tej pory, z braku innych możliwości, a wskutek swej niepełnosprawności, kierowano do szkół specjalnych lub obejmowano nauczaniem indywidualnym.
 
REFERENCJE (6)
1.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Dz.U. z 2005 roku Nr 19, poz. 167.
 
2.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.
 
3.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. z 2010 Nr 228, poz. 1487.
 
4.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, Dz.U. z 2010 roku Nr 228, poz. 1489.
 
5.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, Dz.U. z 2010 roku Nr 228, poz.1490.
 
6.
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 24 maja 2011 r.