PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
WAŻNE
  • Członkowie zespołu badawczego Centrum Analiz Lokalnych (współautorzy raportu)
  • dr Katarzyna Ferszt-Piłat
  • dr Małgorzata Kaniewska
  • dr Dorota Łażewska
  • dr Kateryna Novikova
  • dr Anna Orzyłowska
  • dr Tomasz Wrzosek
  • dr Małgorzata Such-Pyrgiel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSGE
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badania była diagnoza zakresu i jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i organami samorządowymi w powiecie otwockim. Badania miały również na celu stworzenie mapy aktywności organizacji społecznych na terenie powiatu. Zadaniem pośrednim podjętych badań była chęć zacieśnienia kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi podjęciem współpracy z organizacjami, jak również między samymi organizacjami i jednostkami naukowo-badawczymi. Dlatego ogólnym celem badań była integracja środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych z lokalnym środowiskiem społecznym, a zatem pobudzenie świadomości, że wspólnie możemy tworzyć kapitał społeczny i społeczeństwo obywatelskie w naszym powiecie. W badaniu wyróżniono cele szczegółowe: 1. Zasięgnięcie informacji, czy organizacje pozarządowe prowadzą ewaluację własnej działalności, a jeśli tak, to w jakim zakresie. 2. Uzyskanie wiedzy na temat korzystania ze wsparcia finansowego przez organizacje pozarządowe oraz o rodzajach jednostek i podmiotów, które takiego wsparcia udzielają. 3. Zidentyfikowanie i promowanie zasad dobrej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowym a samorządem. 4. Zidentyfikowanie barier utrudniających współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami w opinii przedstawicieli organizacji, jak i samorządów. 5. Ukazanie, jak kształtuje się współpraca organizacji pozarządowych z innymi podmiotami i instytucjami, w tym z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi, mieszkańcami, szkołami i prywatnymi przedsiębiorstwami. Badanie składało się z dwóch etapów: 1. Badanie współpracy pomiędzy organizacjami i organami samorządu z perspektywy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu otwockiego (ankieta skierowana do organizacji oraz wywiady). 2. Badanie współpracy pomiędzy organizacjami i organami samorządu z perspektywy samorządu (wywiady z przedstawicielami samorządu). Zaproszenie do badania przyjęło 31 organizacji pozarządowych, co stanowi około 15% wszystkich zarejestrowanych w powiecie otwockim organizacji. Z uwagi na fakt, że równie niewielka liczba organizacji wypełnia ankiety, które są podstawą do tworzenia Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu otwockiego, można wysunąć hipotezę, że tylko część z ponad dwustu zarejestrowanych organizacji realnie funkcjonuje. Taki stopień responsywności nie pozwala także na analizę ilościową oraz wyciąganie daleko idących wniosków, umożliwia jednak, do pewnego stopnia, dokonanie charakterystyki relacji między organizacjami pozarządowymi a organami samorządu.
PODZIĘKOWANIA
Składamy podziękowania wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom i fundacjom, które wyraziły zgodę i wzięły udział w badaniu, i tym samym przyczyniły się do powstania niniejszego raportu i poszerzenia wiedzy na temat partycypacji społecznej na terenie powiatu otwockiego. Dziękujemy również wszystkim samorządowcom, którzy poprzez udział w badaniu scharakteryzowali najważniejsze obszary współpracy pomiędzy samorządem i organizacjami non-profit, a także zidentyfikowali obszary wymagające szczególnego zainteresowania, by polepszyć współpracę, tak aby była bardziej owocna i rozwojowa dla każdej ze stron w przyszłości. Liczymy na Państwa aktywny udział i zaangażowanie w kolejne badania realizowane przez zespół badawczy Centrum Analiz Lokalnych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Członkowie zespołu badawczego
Journals System - logo
Scroll to top