PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (321-348)
Podkultura więzienna jako przykład nieformalnej grupy społecznej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kara pozbawienia wolności to skazanie człowieka na izolację w środowisku zamkniętym. Oznacza wyeliminowanie jednostki z życia społecznego i przeniesienie jej w krąg patologicznych zachowań podkultury więziennej. Wycofuje ją z wszelkich wartościowych zadań życiowych, a co za tym idzie, obniża poczucie własnej wartości. Samotność człowieka, izolacja jest jednym z cięższych ludzkich doświadczeń. Prowadzi do poczucia bezsensu własnego istnienia. Osadzony traci umiejętności potrzebne w codziennym życiu rodzinnym, zawodowym i obywatelskim. Nasilają się zaburzenia osobowości, utrudniające bezkonfliktowe funkcjonowanie. Więzień nie nabywa nowych umiejętności pozwalających sprostać stale rosnącym wymaganiom współczesnego życia. Pojawia się niechęć i bunt przeciw państwu. Grupa ludzka jest miejscem, w którym człowiek szuka zaspokojenia własnych potrzeb, potrzeby przynależności, oparcia, bezpieczeństwa. Wszystkie te potrzeby nasilają się szczególnie w warunkach nieprzyjaznych. Bez wątpienia takie właśnie warunki występują w zakładzie karnym
 
REFERENCJE (20)
1.
Bożyczko Z., Przestępstwo i życie, Wrocław 2012.
 
2.
Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk, 1995.
 
3.
Drwal R., Osobowość wychowanków zakładów poprawczych, Wrocław 2010.
 
4.
Dyonizak R., Młodzieżowa podkultura, Warszawa 1995.
 
5.
Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa, 2000.
 
6.
Juras R., Podkultura Przestępcza-Podkultura Więzienna-Drugie Życie: Związki i Antynomie, „Zeszyty Nauk”, Wyd. Hum. Fil. i Socjologii UG, Gdańsk 2011.
 
7.
Kobiela J. S., Malinowski K., Aspekty kryminologiczne tatuażu, Arch. Med. Sądowej 2009.
 
8.
Kozarska-Dworska J., Psychopatia jako problem kryminologiczny, Warszawa 1977.
 
9.
Markiewicz M., Grypserka – przykładem subkultury więziennej, Kraków 2012.
 
10.
Migała P., Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań, Józefów 2011.
 
11.
Migała P., Przynależność do nieformalnych grup dziecięcych i młodzieżowych jako etap kształtowania się zachowań pro- i antyspołecznych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1999, nr 2.
 
12.
Moczydłowski P., Drugie życie w instytucji totalnej, Warszawa 1988.
 
13.
Morawski J., Młodociani grypserzy, „Przegląd Penitencjarny” 2011.
 
14.
Morawski J., O potrzebie badania gwary przestępczej, „Przegląd Penitencjarny” 1968.
 
15.
Podgórecki A., Drugie życie-próba hipotezy wyjaśniającej, Etyka, Warszawa1971.
 
16.
Steuden S., Współczesne koncepcje depersonalizacji, Zdrowie Psychiczne 2012.
 
17.
Szaszkiewicz M., Tajemnice grypserki, Kraków 1997.
 
18.
Szczepański J., Elementy pojęcia socjologii, Warszawa 1972.
 
19.
Wojciszek B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2012.
 
20.
Znaniecki F., Socjologia wychowania, Warszawa 2001.
 
Journals System - logo
Scroll to top