PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe) należy do podstawowych przedmiotów na kierunku prawo i administracja. Głównym celem tego przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi pojęciami i instytucjami z zakresu prawa cywilnego oraz wprowadzenie w prawo rzeczowe. W szczególności student winien poznaćkoncepcję praw rzeczowych i ich ochronę. Przyswojone wiadomości z zakresu prawa cywilnego są przydatne w nauczaniu innych przedmiotów np. prawo adinistracyjne i procedura administracyjna.
Journals System - logo
Scroll to top