PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (205-218)
Pościg transgraniczny jako szczególna forma działania Policji w świetle przepisów Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen a standardy prawne Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (21)
1.
Banach J., Trzeci filar Unii Europejskiej – współpraca policyjna i sądowaw sprawach karnych [w:] L. Bogunia, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 6, Wrocław 2000.
 
2.
Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1996.
 
3.
Jasudowicz T., Granice korzystania z praw człowieka – rozwiązania Konstytucji RP na tle standardów europejskich [w:] (red.). C. Mik, Konstytucja RP z 1997 r. a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1999.
 
4.
Jasudowicz T., Gronowska B., Mik C., Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych, Toruń 1999.
 
5.
Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, Zakamycze 2002.
 
6.
Witkowska M., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 
7.
Dz. Urz. WE z 1999 r., L 119; Dz. Urz. WE z 1999 r., L 176.
 
8.
Dz. U.L 239 z 22.09.2000.
 
9.
10505/4/09 REV 4.
 
10.
Decyzja Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi wymieniono przestępstwa, które dają podstawę do wydania na mocy europejskiego nakazu aresztowania.
 
11.
Aksoy p-ko Turcji, orzeczenie z dnia 18 grudnia 1996 r., skarga nr 21987/93; Chahaj p-ko Wielkiej Brytanii, orzeczenie z dnia 15 listopada 1996 r., skarga nr 22414/93, Ribitsch p-ko Austrii, orzeczenie z dnia 4 grudnia 1995 r., A.336, skarga nr 1889691.
 
12.
Cees de Rover [w:] C. Rover, Służyć i chronić. Prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i sił bezpieczeństwa państwa, Legionowo 2002.
 
14.
Ciula p-ko Włochom 22 lutego 1989 roku, Seria A, nr 148, s. 18, §41; Adam Włoch p-ko Polsce z dnia 19 października 2000 roku, Wybór orzecznictwa organów EKPC, nr 4-5, Warszawa 2001.
 
15.
Decyzja Wiggins p-ko Wielkiej Brytanii z dnia 8 lutego 1978 r., skarga nr 7456/76; Decyzja McGonnell p-ko Wielkiej Brytanii z dnia 22 stycznia 1998 r., skarga nr 28488.
 
16.
Demir i Baykara p-ko Turcji, nr 34503/97, 12 listopada 2008, System Informacji Prawnej Lex nr 465219.
 
17.
McCann i inni p – ko Wielkiej Brytanii z dnia 27 września 1995 r., A. 324, § 147 150.
 
18.
Niemietz p-ko Niemcy z dnia 16 grudnia 1992 r., A. 251-B, § 30.
 
19.
Raport Pentidis i inni p-ko Grecji z dnia 7 lutego 1996 r., skarga nr 23238/94, § 68.
 
20.
Orzeczenie z 1 lipca 1997 r. w sprawie Giulia Manzoni p-ko Włochom, skarga nr 19218/91, RJD 1997-IV.
 
21.
Orzeczenie z dnia 24 października 1997 r. w sprawie Johnson p-ko Wielkiej Brytanii, skarga nr 22520/93, RJD 1997-III; orzeczenie z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie Aerts p-ko Belgii, RJD 1998-V.
 
Journals System - logo
Scroll to top