PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (54-67)
Prywatyzacja zadań w systemie bezpieczeństwa w nowoczesnych demokracjach XXI wieku
 
Więcej
Ukryj
1
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeń
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie zakresu przekazywania przez państwo zadań sektora publicznego w ręce podmiotów prywatnych. Wykazano, że prywatyzacja bezpieczeństwa to tendencja ogólnoświatowa, której gwałtowny rozwój nastąpił po zakończeniu zimnej wojny oraz rozpoczęciu walki z terroryzmem u progu XXI wieku. Objęła ona także sferę bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w dużej mierze siły zbrojne. Również w naszym kraju, po doświadczeniach zagranicznych misji wojskowych, przystąpiono do programu outsourcingu zadań obronnych, którego zadaniem jest wypełnienie luki w zaspokajaniu potrzeb wojska. Siły Zbrojne RP sprawnie przeszły etap pilotażowy zlecania zadań obronnych podmiotom zewnętrznym, wykazując się posiadaniem odpowiednich sił i środków oraz dobrym przygotowaniem merytorycznym i kadrowym. Należy jednak zaznaczyć, że proces ten, uznany za korzystny pod względem ekonomicznym, wymaga od państwa skutecznej kontroli jakościowej oraz zakresu realizowanych zadań i przejrzystości finansowej zawieranych umów, w celu niwelowania zagrożeń wynikających z rezygnacji władzy z monopolu stosowania siły jako narzędzia bezpieczeństwa.
 
REFERENCJE (25)
1.
Bielecki J. (1999). Nowy model dla logistyki. Polska Zbrojna, Nr 15. Warszawa: Wydawnictwo Wojskowy Instytut Wydawniczy, s. 16–17.
 
2.
Biernikowicz W. (2014). Wpływ outsourcingu na system transportowy Sił Zbrojnych RP. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
3.
Bursztyński A. (2009). Rola i zadania wojskowego oddziału gospodarczego w systemie zabezpieczenia logistycznego Marynarki Wojennej RP. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej.
 
4.
Chrzan K. (2012). Wpływ misji w Iraku i Afganistanie na zmiany w Wojsku Polskim, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego vol. 6. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
5.
Decyzja Nr 258/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie powołania resortowego Zespołu do spraw wdrażania systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej.
 
6.
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP DD/4, Sztab Generalny, Warszawa 2004.
 
7.
Fedkowicz M. (6.05.2017). USA odchodzą od prywatnych więzień. Bankier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomos....
 
8.
Glińska P., Kowalska-Sendek M. (2013, luty). Bon appetit, żołnierzu, „Polska Zbrojna”.
 
9.
Hypki T. (2006, grudzień). Narodowy Program Śmigłowcowy?, „Skrzydlata Polska”, s. 8–12. http://www.altair.com.pl/magaz... (dostęp: 11.05.2017).
 
10.
Jałowiec T. (2010). Pułapki outsourcingu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] S. Smyk, T. Jałowiec, K. Szeląg, Outsourcing usług w systemie logistycznym Sił Zbrojnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, s. 29.
 
11.
Kamieński Ł. (2009). Geneza współczesnej prywatyzacji wojny, [w:] W. Bernacki, A. Walaszek (red.), Amerykomania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
12.
Kitler W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Warszawa: Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej.
 
13.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm. i sprost.).
 
14.
Korzycki R. (2011, 25 listopad). Prywatne więzienia w USA. Kontrakt na celę, „Polityka” – wersja cyfrowa, https://www.polityka.pl/tygodn... (dostęp: 6.06.2017).
 
15.
Kowalczyk R. (2011). Rola i zadania kontyngentu wojska polskiego w operacji pokojowej UNEF II, [w:] D.S. Kozerawski, Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo AON, s. 10.
 
16.
Kozicka-Puch A. (2013, 20 stycznia). Prywatyzacja bezpieczeństwa: zyskają tylko w pełni profesjonalne agencje, „Gazeta Prawna”, http://forsal.pl/artykuly/6739... (dostęp: dostęp: 6.06.2017).
 
17.
Krahmann E. (2003). The Privatization of Security Governance: Developments, Problems, Solutions. Uniwersytet w Kolonii (AIPA1).
 
18.
Noch J. (2012, 3 marca). Niższe koszty, lepsza praca. Brytyjczycy prywatyzują policję. Na: Temat. http://natemat.pl/3605,nizsze-... (dostęp:5.06.2017).
 
19.
Pakos K. (2010). Ocena skuteczności zarządzania programem pilotażowym w wojskowych oddziałach gospodarczych, „Zeszyty Naukowe” Akademii Podlaskiej w Siedlcach Nr 85/2010.
 
20.
Paszkowski M. (2011). Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP jako przykład zmian w wielkich grupach społecznych, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 19 (3).
 
21.
Scahill J. (2005, 22 września). Blackwater Down. CBS News, http://www.cbsnews.com/news/bl... (dostęp: dostęp: 5.06.2017).
 
22.
Stefaniuk B. (2014). Cele i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, „Rozprawy Społeczne”, nr 2(8).
 
23.
Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (M.P. z 2013 r. poz. 377).
 
24.
Wastler A.R. (1990). Military Pays Premium Price for Ship Use, „Journal of Commerce”, s. 1A.
 
25.
Wojciechowski A. (2014). Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka – stan obecny i perspektywy. Warszawa: Wydawca Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 
Journals System - logo
Scroll to top