PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (167-178)
Realizacja inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez samorządy terytorialne na przykładzie regionalnych sieci szerokopasmowych
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wraz z wejściem w życie Ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym w grudniu 2008 roku, pojawiły się nowe możliwości realizacji wspólnych inwestycji przez sektor publiczny i prywatny. Partnerstwo publicznoprywatne to forma wspólnej realizacji inwestycji, w której z jednej strony partner publiczny wykonuje zadania wpisane w zakres jego działalności (zaspokajanie potrzeb społeczeństwa), a z drugiej strony partner prywatny prowadzi działalność gospodarczą, osiągając przy tym zysk. Przykładem takiej formy realizacji przez samorząd, jest budowa Regionalnych Otwartych Sieci Szerokopasmowych w województwie warmińskomazurskim, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Inwestycja ta polega na budowie sieci światłowodowych, które mają ułatwić mieszkańcom województwa oraz instytucjom dostęp do Internetu o dobrych parametrach. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, iż wpływa ona korzystnie na zwiększenie zatrudnienia wśród lokalnych przedsiębiorców, ożywienie gospodarcze, aktywizację zawodową, powiązanie wykorzystania środków z innymi programami operacyjnymi oraz rozwój regionalny wielu obszarów życia społecznego w środowiskach lokalnych. Realizacja inwestycji ze względu na duży obszar jest swoistym testem współpracy samorządów poszczególnych szczebli.
 
REFERENCJE (4)
1.
Partnerstwo publiczno-prywatn, Pozyskano (16.08.2015.) z: http://www.mg.gov.pl/Wspierani....
 
2.
Komisja i jej priorytet., Pozyskano (17.08.2015 r.) z: http://ec.europa.eu/index_pl.h....
 
3.
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Pozyskano (17.08.2015 r.) z: http://www.partnerstwopubliczn....
 
4.
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Pozyskano (18.08.2015 r.).
 
Journals System - logo
Scroll to top