PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (64-75)
Rodzina a wychowanie i edukacja w obliczu pandemii Covid 19
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problematyka artykułu ukierunkowana jest na analizę skutków pandemii COVID-19 w kontekście funkcjonowania rodziny. Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wywołane pandemią zmiany dotyczące edukacji szkolnej oddziaływały na funkcjonowanie rodziny jako środowiska wychowawczego. W artykule przeprowadzono analizę najnowszych znaczących publikacji naukowych i raportów dotyczących podjętych rozważań zawierających istotne wyniki badań odnoszące się do wpływu pandemii na środowisko rodzinne. Na po§dstawie przeprowadzonej analizy przedstawiono wnioski odnoszące się do przyjętego celu badań, z których wynika, że pandemia Covid-19, była trudną sytuacją dla rodziny zarówno w sferze edukacji szkolnej jak i oddziaływań wychowawczych oraz stanowiła źródło zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny jako środowiska wychowania. W konsekwencji zakłóciła ona nie tylko rutynę funkcjonowania rodziny i pełnienie ról, lecz także spowodowała zmianę relacji rodzinnych, zakres opieki nad dziećmi, dotychczasowy model pomocy dzieciom w nauce szkolnej oraz realizację aktywności zawodowej, a także zaczęła stanowić źródło stresu i wypalenia rodzicielskiego. W związku z tym wskazane jest podjęcie wielopłaszczyznowych działań ukierunkowanych na zniwelowanie niekorzystnych zjawisk będących jej skutkami oraz podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych rodziców i odreagowywania emocji w sytuacjach trudnych.
Journals System - logo
Scroll to top