PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
Uczeń i jego rodzina w post-pandemicznej transformacji
Powrót dzieci do szkoły
Anna Strumińska-Doktór, Małgorzata Jagodzińska
39-50
Proces edukacji w post-pandemicznej transformacji
Pozycja i rola nauczyciela w transformacji postpandemicznej
Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pokonywaniu trudności w czasie zdalnej edukacji. Przykłady z praktyki pedagogicznej
Stanisława Nazaruk, Joanna Waszczuk, Aleksandra Ostaszewska, Magdalena Szydłowska, Edyta Rafalska, Beata Kalinowska
222-241
STRESZCZENIE
Proces kształcenia i wychowania, jeden z najważniejszych procesów społecznych, przechodzi liczne zmiany i modyfikacje związane z pojawieniem się kryzysów. W ostatnich latach owe zmiany i modyfikacje wymuszone zostały poprzez kryzys związany z pandemią Covid-19 oraz transformacją, jaka dokonała się w świecie w związku z pandemią i po pandemii. Zaistniała sytuacja wymagała podejmowania natychmiastowych decyzji i nie dawała czasu na powolne dostosowanie się do zmian. Zdalne nauczanie i praca w systemie hybrydowym stały się dużym wyzwaniem i trwale zmieniły postrzeganie nauczania (kształcenia) i wychowania. Książka Kształcenie i wychowanie – postpandemiczna transformacja – to zbiór rozważań nad realizacją procesu kształcenia i wychowania przez przedszkola, szkoły, uczelnie i inne placówki oświatowe, oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne w obecnej rzeczywistości, która wymusiła znaczne zmiany w realizacji procesu oraz w funkcjonowaniu placówek. Proces kształcenia i wychowania doświadcza transformacji, która może być zagrożeniem, ale również szansą i okazją do zmian na lepsze, przez kreatywne rozwiązania udoskonalające dotychczasowe sposoby funkcjonowania edukacji. Jest to efekt refleksji nad wyzwaniami, zagrożeniami oraz perspektywami, jakie stają przed wszystkimi, którzy są częścią tego procesu, a więc dziećmi, ich rodzinami oraz kadrą pedagogiczną. Refleksje i rozważania na temat postulowanych rozwiązań i transformacji procesów kształcenia i wychowania, zostały podzielone na trzy uzupełniające się części. Najpierw zostały wybrane teksty skupiające się nad najważniejszym podmiotem opisywanego procesu, a mianowicie uczniem i jego rodziną. Następnie znajdujemy teksty przybliżające opisy transformacji jakie dokonały się w samym systemie oraz w placówkach należących do tego systemu. Na końcu, zaprezentowane zostały teksty przynoszące rozważania oraz konkretne wyniki badań nad rolą nauczyciela, pedagoga, wykładowcy, który bierze czynny i sprawczy udział w procesie kształcenia i wychowania. Jesteśmy przekonani, iż zaprezentowana w tej monografii dyskusja dotycząca zarówno teorii jak i praktyki kształcenia i wychowania w szczególnym okresie jakim był czas pandemii Covid-19, przyczyni się nie tylko do utrwalenia historycznego momentu i opisania zaistniałej sytuacji, ale również stanie się przyczyną i wskazówką do lepszego dostosowania i pozytywnej transformacji procesu kształcenia i wychowania w post-pandemicznej rzeczywistości, a także będzie pomocą w poszukiwaniach sposobów na ominięcie zagrożeń oraz wykorzystania szans jakie transformacja także tego rodzaju ze sobą niesie.
Journals System - logo
Scroll to top