PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (63-79)
Rola administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Administracja rządowa, zarówno centralna, jak i terenowa, tworzy system, który jest wypadkową rozwiązań wprowadzanych wiele lat temu, a następnie zmienianych czy udoskonalanych. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że wiele reform systemu administracji stało się przyczynkiem do kolejnych następujących po sobie reform, przez co system ten jest bardzo skomplikowany i trudny w percepcji dla zwykłego obywatela. Konstytucja określa charakter państwa, jego ustrój, porządek prawny, relacje pomiędzy instytucjami władzy. Na Konstytucji opiera się porządek prawny państwa, który zapewnia niezakłócony spokój w realizacji jej postanowień. Instytucje państwa poprzez swoją działalność chronią porządek konstytucyjny, w tym kontekście dla zapewnienia bezpieczeństwa obowiązują dwie zasady: legalizmu i stabilności prawa. Stąd wszystkie instytucje i osoby prawne odpowiadają za bezpieczeństwo państwa wobec postanowień Konstytucji.
 
REFERENCJE (18)
1.
Fehler, W. (2009). (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Biała Podlaska: Wydawnictwo „Arte” w Białej Podlasce.
 
2.
Gołębiewski, J. (2011). Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Szkoły Aspirantów PSP.
 
3.
Gryz, J., Kitler W. (2007). (red.), System reagowania kryzysowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
4.
Chmaj, M. (2012). (red.), Administracja rządowa w Polsce. Warszawa: Difin.
 
5.
Jabłonowski, M., Smolak, L. (2007). (red.), Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora.
 
6.
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa: AON.80.
 
7.
Lidwa, W., Krzeszowski, W., Więcek, W. (2010). (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: AON.
 
8.
Łażewska, D. (2009). Współczesne koncepcje filozofii i etyki. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
9.
Łepkowski, W. (2002). (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON.
 
10.
Misiuk, A., (2008). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o.
 
11.
Nowak, E. (2007). Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Warszawa: AON.
 
12.
Pokruszyński, W. (2008). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. Józefów: Wydawnictwo WSGE w Józefowie.
 
13.
Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo WSGE w Józefowie.
 
14.
Sienkiewicz – Małyjurek, K., Krynojewski, F. R. (2010). (red.), Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Warszawa: Difin.
 
15.
Sulowski, S., Brzeziński, M. (2009). (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wybrane zagadnienia. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
16.
Szmulik, B., Żmigrodzki, M., (2007). (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce.Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
17.
Wiśniewski, B., Zalewski, S. (2006). (red.), Bezpieczeństwo Wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej. Bielsko – Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.
 
18.
Żukrowski, M. (2011). Dzieje administracji publicznej w Polsce w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
 
Journals System - logo
Scroll to top