PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (457-472)
Sanitary requirements for training young people in physical education as a factor of safety of health and life
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule rozpatrywane są aktualne wymogi sanitarno-higieniczne w odniesieniu do szkolenia młodzieży w zakresie wychowania fizycznego. Głównym zadaniem tych wymogów jest zapewnienie sanitarnego i epidemiologicznego dobrobytu, zapobieganie chorobom i innym niekorzystnym dla zdrowia i życia człowieka sytuacjom powstałym na skutek wpływu czynników środowiskowych . W artykule scharakteryzowano są wymogi, jakie muszą być spełnione przez hale oraz inne obiekty sportowe a także podstawowe wymogi higieniczne stawiane w odniesieniu do urządzeń, ogrzewania, wentylacji czy oświetleni. Na szczególną uwagę zasługuje zapobieganie wystąpieniu urazów i chorób podczas zawodów lekkoatletycznych klasy, gier sportowych i pływania. Opisano wymogi higieniczne odnośnie do wykładów, zajęć fizycznych, zajęć specjalnych i konkursów, jak również wymogi konieczne do tego, by stworzyć młodzieży racjonalny plan dnia oraz przygotowywać posiłki odpowiednio dobrane do dyscypliny sportowej uprawianej przez młodzież. Analizowano także sposoby zapobiegania przez młodzież kontuzjom oraz stosowanie przez młodych środków regenerujących w celu poprawy swoich wyników w uprawianej dyscyplinie sportowej
 
REFERENCJE (15)
1.
Cianciara D., Przewłocka T., Miller M., Zainteresowanie telewizyjnymi programami o tematyce zdrowotnej, „Przegląd Epidemiologiczny”, 2003.
 
2.
Olejniczak D., Duda-Zalewska A., Tatara T., Potrzeba edukacji zdrowotnej w opinii mlodzieży na poziomie szkol ginazjalnych. Journal of Modern Science. Tom 2/9/2011. - sS. 187–-195.
 
3.
Pożdzioch S., Ryś A., Zdrowie publiczne: wybrane zagadnienia, wyd. Vesalius, Kraków 1996.
 
4.
Świderska-Kopacz J., Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania, cz. IV. Sposob żywienia, „Problemy Higieny i Epidemiologii 2008”, 89(2).
 
5.
Woynarowska B., Zdrowie i szkoła, PZWL, Warszawa 2000.
 
6.
Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика / М.В. Дутчак. – К.: Олімп л-ра, 2009. – 279 с.
 
7.
Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук.– М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 464 с.
 
8.
Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования молодёжи / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. Буров. – М.: Советский спорт, 2010. – 296 с.
 
9.
Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний / В.П. Лукьяненко. – М.: Советский спорт, 2003. – 224 с.
 
10.
Міхеєнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини / О.І. Міхеєнко. – Університетська книга, 2009. – 400 с.
 
11.
Пелех І.В. Лікарський контроль під час проведення занять з фізичного виховання: навч.-метод. посібник / І.В. Пелех, Н.Є. Михайлова, І.М. Григус. – Рівне, 2011. – 76 с.
 
12.
Сіренко Р.Р. Гігієнічні основи фізичного виховання студентів / Р.Р. Сіренко, А.Г. Киселевич, В.М. Стельникович, М.О. Сапронов: [Навч. посібник]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2005. – 144 с.
 
13.
Чаговець А.І. Витоки проблеми формування здорової особистості в історії виховання молодого покоління // Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. пр. – Вип. ХІІІ–ХІV. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. – С. 249–255.
 
14.
Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: [Навч. посіб.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 301 с.
 
15.
Загальна гігієна: Посібник до практичних занять; За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 471 с.
 
Journals System - logo
Scroll to top