PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Agresja i przemoc przeniknęły do codziennego życia. Są obecne w różnych środowiskach. Obniżający się wiek osób przejawiających w kontaktach interpersonalnych przemoc sprawił, że ma ona miejsce nie tylko w wojsku („fala”), nie tylko na terenie szkół ponadpodstawowych („dręczenie kotów”), ale i w szkołach podstawowych, wśród dzieci w młodszym i starszym wieku szkolnym. Najczęściej jednak występuje w okresie dorastania dzieci. Ważnymi czynnikami naruszającymi stabilność życia emocjonalnego i intelektualnego młodych ludzi są media, głównie telewizja, gry komputerowe, Internet. Rzeczywistość kultury redukowana jest do rozrywki przepełnionej brutalnością. Badania psychologów i pedagogów dowodzą, iż dzieci, które często oglądają w mediach sceny bicia i zabijania, są bardziej agresywne od tych, które oglądają je rzadziej lub nie oglądają wcale oraz że ma to wpływ nie tylko na zachowanie, ale także na wyznawane poglądy i wartości. Prowadzi to do znieczulenia społeczeństwa. Kolejną przyczyną zachowań agresywnych jest obserwowany wzrost zrywanych więzi rodzinnych. Zazwyczaj te dzieci, które w domu nie zaznały ciepła i miłości, pochodzące z rodzin patologicznych, w których dominuje agresja i przemoc, nie mają należytego przykładu, jak należy wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Brutalizacja w mediach, brak zainteresowania ze strony rodziców dziećmi, chęć bycia w centrum uwagi, zainteresowania rówieśników powodują, iż zachowania agresywne są coraz bardziej powszechnym zjawiskiem w szkołach.
 
REFERENCJE (44)
1.
Bailey S., Nieletni używający przemocy, Warszawa 2007.
 
2.
Beherus – Cobet H., Freie Schulen. Eine vergessene Bildungsinitiative, Essen 2009.
 
3.
Bruner J. S., W poszukiwaniu teorii wychowania, Warszawa 1966.
 
4.
Brühler C., Psychologie im Leben unserer Zeit, Bochum 2009 J.
 
5.
Chłopkiewicz M., Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologia, Warszawa 1987.
 
6.
Chojecka M., Przyczyny niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1975.
 
7.
Cybulska H., Trudności wychowawcze i przestępczość nieletnich, Wrocław 2000.
 
8.
Farsco R., Menschenrechte fur Kinder. Die letzte Minderheit, Munchen 2005.
 
9.
Faure E., Uczyć się, aby być, Warszawa 1995.
 
10.
Fromm E., O sztuce miłości, Warszawa 1971.
 
11.
Gęsicki J., Gra o nową szkołę, Warszawa 1993.
 
12.
Gurycka A., Błędy w wychowaniu, Warszawa1980.
 
13.
Hanselmann H., Sonderkinder dahein in der Schule, in der Anstalt, in den menschlichen Gesellschaft, Bonn 2000J.
 
14.
Hellmer J., Socialisation, Personalisation und Kriminalität, Frankfurt 2000.
 
15.
Hurlock E., Rozwój dziecka, Warszawa 1995.
 
16.
Klerm K., Bildung fur das 2000 Jahr, Reinbeck 1992 .
 
17.
Konarzewski K., Teoria wychowania a światopogląd, Warszawa 1987.
 
18.
Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Warszawa 1971.
 
19.
Kościelska M., Zaburzenia dzieci nerwicowych i ich związek z niepowodzeniem szkolnym, Warszawa 2009.
 
20.
Krukowski A., Patologia społeczna a przestępczość. Studia Kryminologiczne i Penitencjarne, Warszawa 2009, t. 2.
 
21.
Kustra K., Alkoholizowanie się dzieci i młodzieży, Warszawa 1986.
 
22.
Kwieciński Z., Witkowski L., Ku pedagogice pogranicza, Toruń 1990.
 
23.
Kwieciński Z., Witkowski L., Wyznanie trzeciego paradygmatu dylematy konstrukcji i destrukcji teorii pedagogicznych, Toruń 1990.
 
24.
Lewowicki T., Funkcje i struktura szkolnictwa podstawowego i średniego. Problemy Oświaty, Warszawa 1990 (tezy dotyczące stanu oświaty, dylematów rozwoju i możliwości rozwojowych).
 
25.
Lipka M., Zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży, Warszawa 1977.
 
26.
Long R.D., Mistyfikacja przeżyć, Warszawa 1993.
 
27.
Lüscher K., Die Ökologie von Familie, Berlin 2008.
 
28.
Makiełło – Jarża G., Rodzina, hasło w Encyklopedii psychologicznej pod red. W. Szewczuka, Warszawa 1998.
 
29.
Muszyński H., Zarys teorii wychowania, Warszawa 1974.
 
30.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.
 
31.
Podgórecki A., Patologia życia społecznego, Warszawa 1969.
 
32.
Popielarska A., Dlaczego nasze dzieci sprawiają trudności wychowawcze, Warszawa 1999.
 
33.
Przetacznik M., Psychologia rozwojowa, Warszawa 1980.
 
34.
Rembowski J., Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1972.
 
35.
Samisz A., Szkoła a system społeczny, Warszawa 2006.
 
36.
Skorny Z., Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się, Warszawa 1987.
 
37.
Szkudlarek T., Ślwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 1993.
 
38.
Śliwerski W., Śliwerski B., Edukacja w wolności, Kraków 1993.
 
39.
Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, Warszawa 1963.
 
40.
Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000.
 
41.
Woyes A.P., Kolb L., Nowoczesna psychiatria kliniczna, Warszawa 1996.
 
42.
Wódz J., Zjawiska patologii społecznej, a sankcje społeczne i prawe. Wyniki badań empricznych w Nowej Hucie, Wrocław 1973.
 
43.
Wójcik D., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży, Warszawa 1994.
 
44.
Wroczyński R., Plich T. (red.), Metodologia środowiskowych badań pedagogicznych, Wrocław 1970.
 
Journals System - logo
Scroll to top