PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Statystyka to dyscyplina naukowa, która przekazuje wiedzę z zakresu ilościowych metod analizy zjawisk gospodarczych i społecznych oraz dostarcza szerokiej gamy narzędzi opisu i wnioskowania na temat tych zjawisk w czasie i przestrzeni. Wszystko to daje możliwość zapoznania się z zastosowaniem różnych metod i mierników statystycznych w konkretnych analizach, dotyczących stanu i struktury różnorodnych zjawisk oraz pozwala nabyć sprawności w interpretacji wyników badań empirycznych. Książka ta jest przeznaczona dla studentów różnych kierunków kształcenia z zakresu podstaw statystyki i demografii. Zawiera bardzo dokładnie przeanalizowane przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Niniejsze opracowanie jest uzupełnioną i rozszerzoną wersją wcześniejszej książki „Statystyka... nie taki diabeł straszny”, przede wszystkim o zagadnienia z zakresu demografii, jak również większą liczbę przykładów, ćwiczeń i zadań z obu dyscyplin naukowych. Rozdział pierwszy pokrótce informuje o historii statystyki, jej zadaniach oraz kierunkach badań krajowych i międzynarodowych. W rozdziale drugim przedstawiono podstawowe pojęcia statystyczne oraz etapy badania statystycznego wraz z różnymi możliwościami prezentacji graficznej. Obszerny rozdział trzeci dotyczy metod opisu struktury zjawisk. Omówione są takie zagadnienia, jak: szeregi strukturalne – ich rodzaje i tworzenie, miary poziomu i zróżnicowania wartości zmiennej klasyczne i precyzyjne, miary asymetrii i koncentracji wraz z wieloma zadaniami. Rozdział czwarty dotyczy metod opisu współzależności zjawisk, ograniczając się do dwóch cech. Rozdział piąty ukazuje możliwości badań statystycznych w czasie. Rozdział szósty zawiera niezbędne kompendium wiedzy, dane liczbowe oraz przykłady/zadania z dziedziny demografii, jako podstawowego elementu projektowania perspektywy ekonomicznej. Zmiany gospodarcze, w dłuższym horyzoncie czasowym, są ściśle związane z sytuacją demograficzną i dlatego badanie tej 10 | WSGE tematyki jest kluczowe, szczególnie w Polsce, gdzie zmiany demograficzne są od kilku lat bardzo niekorzystne. Procesy demograficzne są niezwykle istotne, ponieważ mają decydujący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Zostaną więc ukazane uwarunkowania i konsekwencje zjawisk demograficznych, dzięki czemu można dokonać oceny i zrozumieć przyczyny zmian liczby, podstawowych struktur oraz tempa przyrostu ludności, co stanowi bazę do podejmowania strategicznych decyzji w skali globalnej, jak i regionalnej. Przedstawione zostaną również źródła informacji, metody pomiaru, analiza i prognozowanie procesów demograficznych. Skrypt zawiera również wykaz wszystkich wzorów, a ich oznakowanie (symbolika) z zakresu statystyki, celem ujednolicenia, przyjęto za prof. Kazimierzem Romaniukiem. Do rąk studentów przekazuje się publikacje z zakresu podstaw statystyki i demografii, mając nadzieję, że dzięki temu dyscypliny te staną się bardziej zrozumiałe, a nawet lubiane. Na końcu okaże się, że… nie taki diabeł straszny…
 
REFERENCJE (10)
1.
Aczel D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 
2.
Antczak B., Statystyka… nie taki diabeł straszny, WSGE, Józefów 2013.
 
3.
Holzer, J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 1999.
 
4.
Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2013.
 
5.
Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2013.
 
6.
Romaniuk K. (red.), Statystyka, SGPiS, Warszawa 1970.
 
7.
Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2002.
 
8.
Szulc S., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 1961.
 
9.
Szulc S. Statystyka dla ekonomistów, PWE, Warszawa 1969.
 
10.
Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top