PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (105-115)
Systemy zarządzania jako istotne mechanizmy kontrolne wbudowane w działanie administracji publicznej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesne systemy zarządzania każdą instytucją publiczną to przede wszystkim umiejętność liderów oraz kierownictwa do tworzenia oraz realizacji misji i celów danej jednostki. To także wizja jednostek sektora finansów publicznych na wszystkich poziomach jej zarządzania. Dodatkowo współczesne systemy zarządzania w instytucjach publicznych rozwijają wszelkie niezbędne wartości, które wykorzystywane są do osiągnięcia długofalowego sukcesu danej instytucji. Dzięki właściwie przygotowanym przez organizacje mechanizmom kontrolnym wdrażane są odpowiednie działania zaradcze oraz naprawcze. W takich instytucjach musi występować spójność pomiędzy realizacją misji organizacji a przyjętą strategią rozwoju. Spójność ta musi bezwzględnie być ukierunkowana na wewnętrzną kulturę organizacyjną, strukturę funkcjonowania jednostki oraz przyjętą przez najwyższe kierownictwo misję, która powinna uwzględniać między innymi najważniejsze priorytety, kierunki rozwoju oraz wyznaczenie potrzeb wszystkich zaangażowanych stron. Co więcej, najwyższe kierownictwo danej instytucji publicznej powinno w sposób ciągły analizować oraz monitorować prowadzoną przez siebie politykę rozwoju wraz ze strategią rozwoju.
 
REFERENCJE (13)
1.
Bryson J. M. (1996). Strategic Planing for Public and Nonprofit Organizations, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 
2.
Farnham D., Horton S. (1996). Public Managers and Private Managers: Towards a Professional Synthesis?, [w:] Farnham D., Horton S., Barlow J., Hondeghem.
 
3.
A. (eds), New Public Managers in Europe , Macmillan Press Ltd., London.
 
4.
Griffin R. W. (2009). Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
5.
Jagielski J. (2012). Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa.
 
6.
Kożuch B. (2002). Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, [w:] „Współczesne Zarządzanie” Nr 2/2002.
 
7.
Kożuch B. (2003). Zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych, [w:] Zarządzanie w sektorze publicznym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 
8.
Kożuch B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 
9.
Richards S. (1990). Flexibility in Personel Management: Some Comparisons Between the Public and Private Sectors, [w:] Flexible Personnel Management in the Public Service, PUMA, Paris.
 
10.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), dalej jako u.f.p.
 
11.
Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. M.F. Nr 15, poz. 84 z dnia 30 grudnia 2009 r.).
 
12.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267).
 
Journals System - logo
Scroll to top