PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (161-176)
The legal and social aspect of freedom of the incapacitated
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (28)
1.
Banaszak B., (2015), Prawo konstytucyjne, Warszawa.
 
2.
Banaszak B., Jabłoński M., (2005), Wewnątrzkrajowe systemy ochrony wolności i praw jednostki [w:] Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wojtowicz K., System ochrony praw człowieka, Kraków.
 
3.
Bańka A., (2005), Psychologia jakości życia, Poznań.
 
4.
Chmaj M., Leszczyński L., Skrzydło W., Sobczak J.Z., Wróbel A., (2002), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Tom I. Zasady ogólne, Kraków.
 
5.
Eckhardt K., (2004) Status prawny jednostki w świetle ustaw o stanach nadzwyczajnych [w:] red. Granat M., Sobczak J., Problemy stosowania Konstytucji Polski i Ukrainy w praktyce, Lublin.
 
6.
Eckhardt K., (2004), Dopuszczalność derogacji prawa do równego traktowania i zakazu dyskryminacji w czasie stanów nadzwyczajnych [w:] red. Zięba-Załucka H., Kijowski M., Zasada równości w prawie, Rzeszów.
 
7.
Fromm E., (1959), Psychoanaliza i religia, New Haven.
 
8.
Góraj A., (1982), Wpływ ubezwłasnowolnienia na losy osób ubezwłasnowolnionych, Psychiatria Polska, year 16; 1–2:39–44.
 
9.
Gronowska B., (2013), Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela [in]: Witkowski Z. (red.), Prawo Konstytucyjne, Toruń.
 
10.
Gudowski J. (2003), Sprawy z zakresu prawa osobowego [w:] Ereciński T., Ciszewski J., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego – część pierwsza tom drugi; postępowanie rozpoznawcze; część trzecia – Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Warszawa.
 
11.
Hajdukiewicz D. (2008), Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach cywilnych, Warszawa.
 
12.
Hołda J., Hołda Z. (2014), Prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym [in:] Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa.
 
13.
Jankowska M. (on the initiative of the Information and Legal Centre of the SYNAPSIS Foundation), Reprezentacja prawna osoby z autyzmem lub upośledzeniem umysłowym. Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe w świetle polskiego prawa cywilnego, p. 9.
 
14.
Kaczmarek M., (2009), Koncepcja i pomiar jakości życia związanej ze zdrowiem człowieka [in:] Kaczmarek M. (red.), Szwed A., Między antropologią a medycyną. Koncepcje teoretyczne i implikacje praktyczne, Poznań.
 
15.
Łabno A. (2006), Zasada równości i zakaz dyskryminacji [in:] Wolności i prawa człowieka oraz ich gwarancje w praktyce, L. Wiśniewski (red.), Warszawa.
 
16.
Łuniewski W. (1950), Zarys psychiatrii sądowej. Część ogólna, Warszawa.
 
17.
Mrowicka B. (2009), Zdrowie – konteksty biologiczne i społeczne [in:] Kaczmarek M. (red.), Szwed A., Między antropologią a medycyną. Koncepcje teoretyczne i implikacje praktyczne, Poznań.
 
18.
Osiatyński W. (1994), Filozofia i historia praw człowieka [in:] Rzepliński A. (red.), Prawa człowieka, a policja. Problemy teorii i praktyki, Legionowo.
 
19.
Pieniążek A., Stefaniuk M. (2005), Socjologia prawa, Kraków.
 
20.
Redelbach A. (2001), Natura praw człowieka. Strasburskie standardy ich ochrony, Toruń.
 
21.
Skrzydło W. (2011), Konstytucyjny katalog wolności i praw jednostki [in:] Chmaj M., Leszczyński L., Skrzydło W., Sobczak J. Z., Wróbel A., Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Tom I. Zasady ogólne, Kraków.
 
22.
Sowa J.(1984), Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii, Warszawa.
 
23.
Sztompka P. (2009), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków.
 
24.
Tomaszewska M. (2008), Charakter prawny decyzji o ubezwłasnowolnienie w sądowym stosowaniu prawa, Toruń.
 
25.
Turner J.H. (1998), Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań.
 
26.
Wiśniewski L. (2006), Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń w praktyce, s. 21 [in:] red. Wiśniewski L., Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa.
 
27.
Witwicki A. (1948), Dusze chore, Warszawa.
 
28.
Zima-Parjaszewska M., Ubezwłasnowolnienie w świetle Konstytucji RP oraz Konwencji o Prawach osób z niepełnosprawnościami, wersja internetowa: www.ptpa.org.pl; accessed: 05.03.2016 r.