PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (301-328)
The rights of foreigners in Polish Administrative Procedure – selected issues
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (15)
1.
Baaij C. J. W., “The EU Policy on Institutional Multilingualism: Between Principles and Practicality”, International Journal of Language and Law, 1 (2012).
 
2.
Czarnecki P., Komentarz. Ustawa o języku polskim, Warszawa 2014.
 
3.
European Parliament, „Culture and education”, Fact Sheets On The European Union, PE 600.418.
 
4.
Kamiński M., „Postępowania administracyjne szczególne (odrębne) w sprawach uregulowanych w ustawach o cudzoziemcach oraz o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 2011 (8).
 
5.
Mańko R., “Legal aspects of EU multilingualism”, European Parliamentary Research Service, PE 595.914.
 
6.
Mostowik P., Żukowski W., Ustawa o języku polskim. Komentarz, Warszawa 2001.
 
7.
Schilling T., “Language Rights in the European Union”, German Law Journal Vol. 09 No. 10 (2008).
 
8.
Skibińska E., Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem, Warszawa 2012.
 
9.
Skora A., „Wniesienie podania w języku mniejszości narodowej do organu administracji publicznej”, Gdańskie studia prawnicze, (red. A. Szmyt), t. XIV, 2005.
 
10.
Trzciński J., Wiącek M., „Znaczenie art. 27 Konstytucji dla statusu jednostki w RP”, Państwo Prawa – Parlamentaryzm – Sądownictwo Konstytucyjne. Pamięci Profesora Zdzisława Czeszejki-Sochackiego, (red. A. Jamróz), Białystok 2012.
 
11.
Wencel K., “Prawa cudzoziemców w postępowaniu przed organami administracji publicznej”, Analizy Raporty Ekspertyzy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, 4, 2009.
 
12.
Wiltos A., „Znaczenie art. 27 Konstytucji dla ochrony praw i wolności jednostki”, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2013/Nr 4 (16).