PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (22-39)
The role of state and local governments in the effective use of drained land area Derman-Ostrog National Park (Rivne region)
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (15)
1.
Андриенко, Т.Л., Плюта, П.Г., Прядко, Е.И., Каркуциев Г.Н. (1991) Социально-экологическая значимость природно-заповедных територий Украины. Киев: Наук. думка.
 
2.
Антонова, Г.М., Бачук, В.А., Берташ, Б.М., Бровко, Г.І., Волошинова Н.О. (2008) Природно-заповідний фонд Рівненської області. Рівне: Волинські обереги.
 
3.
Берташ, Б.М. (1998a, апрель) Наукова цінність болотних екосистем півдня Рівненщини та перспективи використання території регіону. Слово молодим дослідникам: Матеріали і тези міжвуз. наук.-теорет. конф. асп., молодих викл. та студ. (сс. 226-229). Рівне: Рівненський державний інститут культури, РДІК.
 
4.
Берташ, Б.М. (1998b, июль 6-10) Особливості змін заплавних екосистем „Малого Полісся” під впливом осушення на прикладі меліоративної системи „Cуйми”. Агрохімія і грунтознавство: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до V з’їзду Українського товариства грунтознавців та агрохіміків, УТГА. Грунти – екологія – продовольство. Ч. ІІІ (Х) (сс. 134-136). Рівне: Рівненський державний технічний університет, РДТУ.
 
5.
Берташ, Б.М. (1998c, апрель) Таємниці Дерманських боліт. Слово молодим дослідникам: Матеріали і тези міжвуз. наук.-теорет. конф. асп., молодих викл. та студ. (сс. 201-202). Рівне: Рівненський державний інститут культури, РДІК.
 
6.
Берташ, Б.М. (2001, март 22-23) Стан болотних екосистем Дермансько-Мостівського регіонального ландшафтногог парку та вплив осушувальних мелорацій на них. Дермансько-Мостівський регіональний ландшафтний парк: проблеми становлення: Матеріали наук.-практ. семінару (сс. 118-121). Здолбунів.
 
7.
Берташ, Б.М. (2006a, апрель 26) Використання рекреаційного потенціалу природних та природно-антропогенних екосистем Малого Полісся як засобу оптимізації їх функціонування. Звітна наукова конференція.
 
8.
викладачів, аспірантів, співробітників і студентів. Секція „Економіка і менеджмент” (сс. 5-6). Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, РДГУ, VII.
 
9.
Берташ, Б.М. (2006b) Про деякі аспекти управління рекреаційними ресурсами півдня Рівненщини. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Економіка та менеджмент. Збірник наукових праць (сс. 12-17). Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, РДГУ, 1.
 
10.
Берташ, Б.М., Микитин, Т.М. (2001) Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні та національні і регіональні ландшафтні парки. Устойчивое развитие туризма на Черноморском побережье. Сб. мат. 1-го международного симпозиума (сс. 301-305). Одесса.
 
11.
Берташ, Б.М., Микитин, Т.М. (2010) Проблеми управління та фінансування природно-заповідних об’єктів та територій. Економічні науки. Серія „Регіональна економіка”. Збірник наукових праць. Ч. 4, (сс. 83-90). Луцьк: Луцький національний технічний університет, 7 (27).
 
12.
Верейко, В.Ю., Гущук І.В., Берташ, Б.М., Діковицький, В.М., Кондратюк, Т.В. (2011) Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2010 р. Рівне: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області.
 
13.
Грищенко, Ю.М. (2000) Основи заповідної справи: Навч. посібник. Рівне: Рівненський державний технічний ніверситет, РДТУ.
 
14.
Официальныний сайт Верховного Совета Украины (2013) Водний кодекс України. Источник http://zakon4.rada.gov.ua/laws.... Про природно-заповідний фонд України: Закон України (1992 июнь 16) Відомості Верховної Ради України, 34, консолидированый тескт.
 
15.
Якимчук, А.Ю. (2007) Економіка та організація природно-заповідного фонду: монографія. Рівне: ред.-вид. центр Національного університету водного господарства та природокористування, НУВГП.
 
Journals System - logo
Scroll to top