PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (183-198)
Transpozycja przepisów dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR do polskiego prawa bankowego i niektórych ustaw
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kryzys finansowy, z którym zmagała się strefa euro od 2010 roku, uwidocznił wady rozwiązań prawnych funkcjonujących w Unii Gospodarczej i Walutowej. Dotkliwość skutków tego kryzysu spowodowała dotąd niewystępującą determinację i umożliwiła podjęcie prac legislacyjnych skierowanych na zreformowanie finansów Unii Europejskiej. Projekt unii bankowej jest jednym z rozwiązań mających w przyszłości zapobiec kryzysowi finansowemu. Głównym celem artykułu jest przedstawienie i omówienie transpozycji przepisów dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR do prawa bankowego i niektórych ustaw. Zakres prawny unii bankowej jest bardzo rozległy. W przypadku Polski konieczna jest zmiana do kilku ustaw, która aktualnie jest w fazie uzgodnień. Zakres ujętej tematyki ogranicza się do szczególnie newralgicznych zmian ustawowych w Polsce.
 
REFERENCJE (16)
1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Dz. Urz. UE L 302 z 17 listopada 2009 r., s. 32).
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE)nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 1 lipca 2011 r., s. 1).
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nad Transpozycja przepisów dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR do polskiego...
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.wzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (Dz. Urz. UE L 176 z 27 czerwca 2013 r., s. 338).
 
5.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2013 (Dz. Urz. UE L 176 z 27 czerwca 2013 r., s. 1).
 
6.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).
 
7.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.).
 
8.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 z późn. zm.).
 
9.
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594 z późn. zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157).
 
11.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).
 
13.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).
 
14.
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149 z późn. zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646).
 
16.
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top