PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (368-382)
WASTE MANAGEMENT AND HUMAN RIGHTS TO THE ENVIRONMENT IN POLISH AND LITHUANIAN LEGAL SOLUTIONS
 
Więcej
Ukryj
 
 
DOI: 10.13166/WSGE/ODRR4755
 
REFERENCJE (23)
1.
Banaszak, B. (2002), Ogólne wiadomości o prawach człowieka. [in:] B. Banaszak, A. Preisner (eds.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP. C.H. Beck. Warsaw.
 
2.
Birmontienė, T. (2017). Žmogaus teisės ir laisvės.[in:] Lietuvos konstitucinė teisė… VĮ Registrų centras. Vilnius. https://www.registrucentras.lt... literatura/Lietuvos%20 konstitucin%C4%97 %20teis %C4%97.pdf.
 
3.
Bojar-Fijałkowski, T. (2013). Elementy zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wspomagające nowe zarządzanie publicznej w administracji.[in:] E. Jasiuk, G. P. Maj, K. Sikora, S. Wrzosek (eds.), Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji. Radom.
 
4.
Ciechanowicz-McLean, J. (ed.) (2009). Leksykon ochrony środowiska, C.H. Beck. Warsaw.
 
5.
Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (OJ L 312, 22.11.2008, p. 3–30).
 
6.
Gaidys, G. (2009). Žmogaus teisės į sveiką aplinką statuso identifikavimo problemos. Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies.no. 1(1). https://www3.mruni. eu/ojs/societal-studies/article/download/1440/1380.
 
7.
Górski, M. (2010). Zasada bliskości w przepisach o gospodarowaniu odpadami. Przegląd Komunalny, no. 1(22).
 
8.
Jabłoński, M. (2011). Administracyjne podstawy kompetencji Unii Europejskiej i państw członkowskich w zakresie problematyki odpadów.W stronę spójnej polityki w gospodarce odpadami.Ochrona i Środowisko, no. 6.
 
9.
Kenig-Witkowska, M. M. (2000). Prawo środowiska w prawie międzynarodowym. Państwo i Prawo, no. 8.
 
10.
Korzeniowski, P. (2014). Model prawny systemu gospodarki odpadami.Studium administracyjnoprawne. UŁ Press. Łódź.
 
11.
Monkevičius, E. et al. (2011). Aplinkosaugos teisė…Justitia. Vilnius.
 
12.
Nowak, M. (1993). Trzy generacje praw człowieka.Ich znaczenie w świetle przesłanek ideowych i historycznych oraz w świetle ich genezy.[in:] Banaszak (ed.), Prawa człowieka.Geneza, koncepcje, ochrona. Wrocław University Press. Wrocław.
 
13.
Piechowiak, M. (1999). Filozofia praw człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony. Lublin.
 
14.
Polish Constitution of 2 April, 1997 (Law Journal of 1997, No. 78, item 483 as amended).
 
15.
Resolution of the Stockholm Conference of June 14, 1972 regarding the natural environment of man (UN Conference).
 
16.
Roliński, M. (2014). Z problematyki zasad ochrony środowiska.Studia Iuridica Lublinensia, no. 21.
 
17.
Surówka, A. (2012). Bezpieczeństwo ekologiczne a gospodarowanie odpadami w świetle prawa konstytucyjnego.Przegląd Prawa Konstytucyjnego, no. 4.382.
 
18.
Szuma, K. (2013)…Wybrane problemy gospodarowania odpadami w świetle założeń Deklaracji RIO+20 „Przyszłość, jaką chcemy mieć”. Białostockie Studia Prawnicze, no. 14.
 
19.
The Charter of Fundamental Rights of the European Union, signed in 7 December 2000 in Nicea, with changes 12 December 2007 in the Lisbon Treaty has entered into force 1 December 2009.
 
20.
The Republic of Lithuania law on waste management, https://e-seimas.lrs.lt/portal... legalAct /lt/TAD/ecccf681441b11e68f45bcf65e0a17ee?jfwid=q8i88lai9.
 
21.
Universal Declaration of Human Rights (UN General Assembly resolution 217 A (III) adopted and proclaimed on 10 December 1948).
 
22.
Waste Act of 2012 (consolided text of 2021, item 779).
 
23.
Zębek, E. (2018). Gospodarka odpadami w ujęciu prawnym i ekologicznym. KPP Monograph. UWM Press. Olsztyn.
 
Journals System - logo
Scroll to top