PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (219-227)
WYCHOWYWAĆ CZY KARAĆ? WSPÓŁCZESNE DYLEMATY W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z NIELETNIMI
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (22)
1.
Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Kodeks Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 
2.
Cieślak M., Od represji do opieki, Palestra 1973, nr 1.
 
3.
Ciosek M., Człowiek w izolacji więziennej, Stella Maris, Gdańsk 1996.
 
4.
Czarnecka-Dzialuk B., Ostrihanska O., Wójcik D., Zasady odpowiedzialności nieletnich wobec kodyfikacji karnej, PiP 1998, nr 9-10.
 
5.
Czarnowski M., Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa o szczególnej szkodliwości społecznej, [w] Urban B., Dewiacje wśród młodzieŜy. Uwarunkowania i profilaktyka, Wyd. UJ, Kraków 2001.
 
6.
Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa 2001.
 
7.
Falandysz L., W kręgu kryminologii radykalnej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 
8.
Gardocki L., Czy karać nieletnich?, Pal. 1994, nr 11.
 
9.
Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, PWN, Warszawa 1990.
 
10.
Grześkowiak A., Odpowiedzialność karna nieletnich na podstawie art. 9 § 2 k.k. Oceny i propozycje zmian, PiP 1982, nr 1-2.
 
11.
Kobes P., Materialnoprawne problemy projektu ustawy „prawo nieletnich” – wybrane aspekty, Prace IPSiR 2008, nr 13.
 
12.
Konarska-Wrzosek V., Polski system postępowania z nieletnimi, ZN WSHE 2004, nr 14.
 
13.
Konarska-Wrzosek V., Rozważania de lege ferenda w kwestii wieku odpowiedzialności karnej i systemu postępowania z nieletnimi, [w] Gardocki L., Królikowski M., Walczak-śochowska A.(red.), Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman, Liber K.E., Warszawa 1995.
 
14.
Krajewski K., Punitywność społeczeństwa polskiego, [w] Czapska J., Kury H. (red.) Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Zakamycze 2002.
 
15.
Przybyliński S., Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Impuls, Kraków 2005.
 
16.
Stefański M., Analiza niedostosowania społecznego wśród nieletnich, [w] Jaworska A. (red.), Kryminologia i kara kryminalna, Impuls, Kraków 2008.
 
17.
Szaszkiewicz M., Samoagresja wśród więźniów, [w] Urban B. (red.), Problemy współczesnej patologii społecznej, Wyd. UJ, Kraków 1998.
 
18.
Sztuka M., O trzech poziomach krytyki instytucji więzienia, [w] Kozaczuk F., Urban B. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wyd. U Rz, Rzeszów 2004.
 
19.
Szumski J., O karaniu nieletnich – polemicznie, Pal. 1995, nr 7-8.
 
20.
Szymanowski T., Powrotność do przestępstwa po wykonaniu kary pozbawienia wolności, Wyd.Prawnicze, Warszawa 1976.
 
21.
Śliwowski J., Kara ograniczenia wolności. Studium penalistyczne, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1973.
 
22.
Widacki J., Polscy politycy o bezpieczeństwie (między demokracją a demagogią), [w] Czapska J., Kury H. (red.), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji, Zakamycze, Zakamycze 2002.
 
Journals System - logo
Scroll to top