PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (207-224)
Współczesne rozumienie prawdy i dobra w procesie wychowania młodzieży w systemie rodzinnym
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu było dokonanie naukowej analizy rozumienia prawdy i dobra w procesie wychowania młodzieży w systemie rodzinnym. Chodziło przy tym o zwrócenie szczególnej uwagi na współczesny kontekst ponowoczesności. Artykuł ma charakter koncepcyjny z zastosowaniem metody krytycznej analizy i syntezy literatury przedmiotu. Dokonane naukowe analizy mogą służyć pomocą wszystkim podmiotom wychowawczym. Wnioski praktyczne dotyczą następujących wymiarów naukowej refleksji: należy zwrócić uwagę na dwa podejścia w pojmowaniu wartości, podejście subiektywistyczne i obiektywistyczne. Warto zwrócić uwagę na koncepcję rodziny jako naturalnego systemu, poznać zasady antypedagogiki, poznać realizowane programy szkolne nastawione raczej na edukację niż wychowanie. Ważne jest również zrozumienie i zastosowanie w praktyce podejścia holistycznego, integralnego i synergistycznego.
 
REFERENCJE (31)
1.
Bersoff D.N. (1997a). School psychology as „Institutional Psychiatry”. w: D.N. Bersoff (red.), Ethical conflicts in psychology. Washington: APA, s. 284-285.
 
2.
Bersoff D.N. (1997b). The ethical practice of school psychology: A rebuttal and suggested model. w: D.N. Bersoff (red.), Ethical conflicts in psychology. Washington: APA, s. 286-290.
 
3.
Bersoff D.N., Hofer P.T. (1997). The legal regulation of school psychology. w: D.N. Bersoff (red.), Ethical conflicts in psychology. Washington: APA, s. 256-258.
 
4.
Bertalanffy L.V. (1967). Robots, Men and Minds. New York: Harper.
 
5.
Bławat A. (1995). Antypedagogika. Postmodernistyczne zakwestionowanie wychowania. w: Z. Sareło (red.), Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Poznań: Pallottinum, s. 40-51.
 
6.
Duma T. (2016). Prawda. w: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 868-873.
 
7.
Duma T. (2016). Prawdomówność. w: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 873-877.
 
8.
Dziwota E., Stepulak M.Z., Włoszczak-Szubzda A., Olajossy M. (2017). Social functioning and the quality of life patients diagnosed with schizophrenia. „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”. Lublin.
 
9.
Graham A., Powell M.A.&Taylor N. (2015). Ethical research involving children. „Family Matters”, (96), pp. 23-28.
 
10.
Head E. (2009). The ethics and implications of paying participants in qualitative research. „International Journal of Social Research Methodology”, 12 (4), pp. 335-344.
 
11.
Janus K., Ludynia M. (oprac.). (2008). Księga aforyzmów. Warszawa: Wydawnictwo Buchmann Sp. z o.o.
 
12.
Jarosz M., Włoszczak-Szubzda A. (2013). Family health nursing – a europeanprespective. „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, Volume, number 4, pp. 643-644.
 
13.
Kapusta A. (2013). „Theory of incomprehensibility” – the social and biological determinants of mental disorders. „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, Volume, number 4, pp. 832-837.
 
14.
Legutko R. (1994). Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte. Kraków: Wydawnictwo Arcana.
 
15.
Lipiec H. (red.), 1994. Mała księga cytatów. Radom: Oficyna Wydawnicza STON I.
 
16.
Lubański M. (1982). Informacja – system. w: M. Heller, M. Lubański, Sz.W. Ślaga (red.), Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Warszawa: ATK, s. 11-164.
 
17.
Niewęgłowski J. (2006). Rodzina i wychowanie wobec wyzwań III tysiąclecia w świetle dokumentów Kościoła. w: W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 63-70.
 
18.
Olbrycht K. (2000). Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
19.
Olbrycht K. (2006). Wychowanie do życia w rodzinie jako wspólnocie osób. w: W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 243-250.
 
20.
Popielski K. (2008). Psychologia egzystencji. Wartości w życiu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
21.
Sadowski W.N. (1973). Ogólna teoria systemów jako metateoria. „Prakseologia”, 2, s. 90-115.
 
22.
Sidor B. (2005). Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową. Lublin: TN KUL.
 
23.
Skrzydlewski P. (2016). Dobro. w: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 256-260.
 
24.
Sozańska E. (2014). Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 23, 3, s. 44-51.
 
25.
Stepulak M.Z. (1995). Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej. Lublin: RW KUL.
 
26.
Stepulak M.Z. (2010). Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
27.
Stepulak M.Z. (2011). Zagrożenia osobowego rozwoju człowieka w systemie rodzinnym. w: J. Koperek (red.), Rodzina europejska. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 127-143.
 
28.
Stepulak M.Z. (2013). Specyfika wychowania moralnego w systemie rodzinnym. w: M.Z. Stepulak (red.), Specyfika wychowania rodzinnego w systemie rodzinnym. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, s. 187-203.
 
29.
Świętochowski W. (2014). Rodzina w ujęciu systemowym. w: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.
 
30.
Tomaszewski T. (red.), (1977). Psychologia. Warszawa: PWN.
 
31.
Zawojska T. (2017). Pedagogia perennis. Pomiędzy liberalizmem a konserwatyzmem wychowawczym. w: M.Z. Stepulak, M. Dubis (red.), Wychowanie jako wartość. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, s. 125-139.
 
Journals System - logo
Scroll to top