PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tematyczny zakres materiału zamieszczonego w skrypcie jest dostosowany do potrzeb studentów kierunków: pedagogiki i psychologii pierwszego i drugiego stopnia, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Materiał został podzielony na 3 części przedstawiając wpływ uwarunkowań środowiskowych (szkoły, domu rodzinnego i środowiska lokalnego) na powstawanie, utrwalenie i pogłębienie zachowań patologicznych. Skrypt skierowany jest także do wszystkich osób, które wiążą swą przyszłość z szeroko pojętą pracą pedagogiczną, Możę się także okazać przydatny w pracy aktywnych zawodowo pedagogów, nauczycieli i wychowawców, dyrektorów instytucji różnych szczebli oświaty.
 
REFERENCJE (76)
1.
Adamczyk M., Generacja X- pokolenie, które się gapi, „Remedium” 1998.
 
2.
Bafia J., Przedmiot i zakres kryminologii, „Zeszyty naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych” 1996.
 
3.
Bailey S., Nieletni używający przemocy, Warszawa 1997.
 
4.
Bąk D. O., Religijność młodzieży a bunt religijny. Droga do wewnętrznej religijności czy ateizmu?, [w:] J. Trempała (red.), Rozwijający się człowiek w zmieniającym się świecie, Bydgoszcz 1995.
 
5.
Beherus – Cobet H., Freie Schulen. Eine vergessene Bildungsinitiative, Essen 1986.
 
6.
Bermann M., Wiederverzauberung der Welt. „Am Ende des Newtonschen Zeitalters” 1980.
 
7.
Bogusz J., Encyklopedia dla pielęgniarek, Warszawa 2001.
 
8.
Boratyńska J.S., Funkcje, zadania i cele szkoły, Warszawa 1999.
 
9.
Brühler C., Psychologie im Leben unserer Zeit, Bochum 1999 J.
 
10.
Bryant P.E., Colman A.M. (red.), Psychologia rozwojowa, Poznań 1997.
 
11.
Cekiera C., Sołtysiak, Dręczenie kotów - szkolne zwyczaje, czy zwichnięta samorealizacja uczniów klas starszych w szkołach ponadpodstawowych, [w:] S. Dolto F., Nastolatki, Warszawa 1995.
 
12.
Chłopkiewicz M., Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i psychologia, Warszawa 1987.
 
13.
Chojecka M., Przyczyny niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1998.
 
14.
Cudak H., Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, Wyższa Szkoła Pedagogiczne im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1998.
 
15.
Doroszewska J., Pedagogika specjalna, t.II, Warszawa 1981.
 
16.
Dübler H., Dalichow Montessori – Schulen, Pädagogik vom Kinder aus. In: Betrifft: „Erziehung” Heft 6/1982 J.
 
17.
Duräblerman W., Deutsche Geselschaft fur Erziehungwissenschaft. Revolution von 1987. Der Modellversuch. Kollegschule mut fortgesetzt werden. In: „Westermanns Pädagogische Beiträg“ 6/ 2000 J.
 
18.
Kozaczuk F., Urban B., Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Rzeszów 1997 r.
 
19.
Faure E., Uczyć się, aby być, Warszawa 1995.
 
20.
Fidelus A., Nauczyciel wobec patologii młodzieży, „Nowa Szkoła” 2002 nr 8.
 
21.
Gąsior H., Praca z dziećmi niedostosowanymi społecznie, „Życie szkoły” nr 2/1998.
 
22.
Ghliglieri M.P., Zabijane dzieci, „Rzeczpospolita” 2001 nr 41.
 
23.
Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, Warszawa 1997.
 
24.
Grzelak S., Przez rodzinę do profilaktyki 3000, „Remedium” 2001.
 
25.
Han-Jlgiewicz N., Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne, Warszawa 1961.
 
26.
Hellmer J., Socialisation, Personalisation und Kriminalität, Frankfurt 2000J.
 
27.
Hołys B., Zagrożona młodzież, “Kwartalnik Pedagogiczny” 1990.
 
28.
Jakliński A.,Kobiela J.S., Medycyna sądowa - podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 1979.
 
29.
Jasińska M., Problematyka prostytucji w Polsce, Warszawa 1967.
 
30.
Kawula S., Agresja a dysonans społeczny, [w:] S. Kawula, H. Machel (red.), Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i poza szkolnym, Gdańsk-Toruń 1995.
 
31.
Kawula S., Machel H. (red.), Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i poza szkolnym, Gdańsk-Toruń 1995.
 
32.
Konopnicki J, Niedostosowanie społeczne, PWN, Warszawa 1971.
 
33.
Korczak J., Jak kochać dziecko?, Warszawa 1998.
 
34.
Kowalczyk-Janicka M., Przestępstwo dzieciobójstwa, „Problemy Rodziny” 2000, nr 5.
 
35.
Kowalczyk-Jamnicka M., Środowiskowe uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt, „Problemy Rodziny” 1999 nr 1.
 
36.
Kowalczyk-Jamnicka M., Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach nieletnich prostytutek, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 1999 nr 1.
 
37.
Kukułowicz T., Całka E., Podmiotowość wychowanka, [w:] F. Adamski(red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, Kraków 1993.
 
38.
Kwieciński Z., Witkowski L., Ku pedagogice pogranicza, Toruń 1990.
 
39.
Laurence H. Tribe, Aborcja-konfrontacja postaw, Poznań 1994.
 
40.
Lievegoed B.C.J., Fazy rozwoju dziecka, Toruń1993.
 
41.
Lipkowski O., Resocjalizacja, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1987.
 
42.
Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1993.
 
43.
Majewska-Brzyska K., Patologie społeczne w rodzinie a nieprzystosowanie społeczne ucznia, „Nowa Szkoła” 1999 nr 10.
 
44.
Makiełło-Jarża G., Rodzina, hasło w Encyklopedii psychologicznej pod red. W. Szewczuka, Warszawa 1998.
 
45.
Makowski A., Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 
46.
Marek-Ruka M., Niepowodzenia szkolne a niedostosowanie społeczne młodzieży, Nasza Księgarnia, Warszawa 1976.
 
47.
Margasiński A., Zajęcka B., Psychopatologia i psychoprofilaktyka.
 
48.
Okoń W., Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1990.
 
49.
Olweus D., Mobbing fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?, Warszawa 1998.
 
50.
Papierkowski Z., Dzieciobójstwo w świetle prawa karnego, Lublin 1997.
 
51.
Pawlus M., Encyklopedia- rodzice i dzieci, Bielsko-Biała 2002.
 
52.
Piekarska A., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1991.
 
53.
Pilch T., Lepalczyk J., Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.
 
54.
Platon, Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg Praw, T.1, Warszawa 1958.
 
55.
Popielarska A., Dlaczego nasze dzieci sprawiają trudności wychowawcze, Warszawa 1999.
 
56.
Popławska W., Narkomania w szkołach podstawowych, „Problemy Wychowawczo – Opiekuńcze” 1991, nr 5.
 
57.
Pospieszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1998.
 
58.
Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa 1981.
 
59.
Przecławska A., Personalistyczne odniesienia pedagogiki społecznej, [w:] F. Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, Kraków 1993.
 
60.
Ptaszyński Z., Wróblewska H., Patologia wśród dzieci i młodzieży, Warszawa 1998.
 
61.
Rylke H., Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli?, Warszawa 1999.
 
62.
Socha-Kołodziej K., Lejman M., Przemoc wobec dzieci w rodzinie i szkole, Częstochowa 1998.
 
63.
Sołtysiak T., Zjawiska patologii społecznej - uwarunkowania, rozmiary profilaktyka prognozy, WSP, Bydgoszcz 1995.
 
64.
Spionek H., Trudności wychowawcze i przestępczość nieletnich (Analiza psychologiczna), Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1996.
 
65.
Spionek H., Zaburzenia rozwoju ucznia a niepowodzenia szkolne,Warszawa 1989.
 
66.
Szczukiewicz P., Socjalizacja a rozwój, „Remedium” 2001, nr 4.
 
67.
Taranowicz J., Integracja czy pomoc. Próba rozeznania sytuacji rodzin problemowych, „Nowa Szkoła” 1998 nr 1.
 
68.
Taranowicz J., Zagubieni w życiu i osamotnienie, „Nowa Szkoła” 1995, nr 9.
 
69.
Tomczyk R., Prawo narodzin, życia i śmierci, Lublin 1984.
 
70.
Turlej S., Młodzież społecznie niedostosowana, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1981.
 
71.
Urban B., Dewiacja wśród młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 
72.
Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 
73.
Winnicka H., Co robić z opóźnieniem szkolnym?, „Nowa Szkoła” 1996, nr 9.
 
74.
Wójcik D., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży, Warszawa 1994.
 
75.
Żeleński Boy Tadeusz, Piekło kobiet, Warszawa 1960.
 
76.
Zimbardo P., Floryd L., Ruch Psychologia życia, Warszawa 1997.
 
Journals System - logo
Scroll to top