PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (175-198)
Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych jako składników mobilnego systemu monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym w lasach
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
artykule opisano możliwość wykorzystania mobilnego systemu do obserwacji obszarów w celu wykrywania ognisk pożarów. Podstawową rolę w tym systemie spełnia bezzałogowy statek powietrzny (BSP), wyposażony w wysokiej jakości kamery światła dziennego i termowizyjne sygnalizujące obecność obszarów o podwyższonej temperaturze, które mogą zostać zidentyfikowane jako ogniska pożaru. System ma możliwość dwukierunkowej komunikacji drogą radiową ze stanowiskiem dowodzenia i po drobnych modyfikacjach może być wykorzystany do monitorowania zdarzeń związanych z ochroną ludzi i mienia, a także z zapewnieniem bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia klęskami żywiołowymi i terroryzmem. Ze względu na ograniczenia dopuszczalne przepisami wysokości lotu, wykorzystany został układ sygnalizujący zagrożenie wynikające ze zbliżania się do napowietrznych linii wysokiego napięcia, który ułatwi bezkolizyjne ich ominięcie.
 
REFERENCJE (4)
1.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. poz. 1317).
 
2.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).
 
3.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 93 poz. 1035).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. nr 58 poz. 405 z późn. zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top