PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (53-64)
Zmiany struktury demograficznej ludności i ich wpływ na gospodarkę narodową
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problem zmian struktury demograficznej i alokacji zasobów ludności w kontekście rozwoju ekonomicznego państwa należy do rozważań w ramach redystrybucji dochodów, co odbywa się na bazie trzech zasadniczych płaszczyzn, a mianowicie: makroekonomicznej, systemu emerytalnego oraz prywatnych transferów dochodów w przypadku sektora gospodarstw domowych. Ogromne znaczenie w ramach wyżej wymienionych powiązań ma czynnik starzenia się społeczeństwa, gdyż jako proces prowadzi do narastania kwestii związanej z podziałem strumienia dóbr i usług (w wartości bieżącej), które wytwarzane są w procesie gospodarczym. Perspektywy występujące w tym zakresie są ograniczone ze względu na relację, jaka zachodzi pomiędzy liczbą osób pracujących i emerytów, dynamiką zmian, a także wartością dochodu narodowego. Zależności, jakie wówczas występują, definiowane są na podstawie międzypokoleniowej redystrybucji dochodów, co podkreśla problem związany z transferem międzypokoleniowym, ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się ludności. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu zmian struktury demograficznej ludności, ze szczególnym uwzględnieniem procesu starzenia się ludności, na gospodarkę narodową. W artykule wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego odnoszące się do sytuacji demograficznej w Polsce oraz prognozy ludności na 2035 rok.
 
REFERENCJE (9)
1.
Balcerzak-Paradowska B. (2008). Starzenie się ludności wyzwaniem dla polityki społecznej i rodzinnej, „Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa”, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa.
 
2.
Błędowski P. (2012). Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się społeczeństwa ludności Polski do 2035 roku. W: M. Mossakowska,A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologicznei ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wyd. Medyczne, Poznań.
 
3.
Esping-Andersen G. (2010). Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa.
 
4.
Kaja J. (1999). Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
5.
Komisja Europejska (2009). Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008–2060). Aneks statystyczny o Polsce.
 
6.
Mruk H. (2003). Analiza rynku, PWE, Warszawa.
 
7.
Piech K. (2000). Metodologiczne aspekty polityki gospodarczej, „Polityka Gospodarcza” nr 3.
 
8.
Rączaszek A. (2012). Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 
9.
Szukalski P. (2002). Proces starzenia się ludności a sprawiedliwość i równość międzypokoleniowa. W: J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Proces starzenia się ludności – potrzeby i wyzwania, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
Journals System - logo
Scroll to top