PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (147-158)
Aktualne problemy zatrudnienia na Ukrainie
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Doświadczenia niemal wszystkich krajów prowadzących gospodarkę rynkową dowodzą, że rynek pracy nie jest w stanie samodzielnie skutecznie przeciwdziałać bezrobociu, które z reguły uważa się za zjawisko złożone i społecznie niebezpieczne. W tym przypadku koniecznie jest użycie działań prewencyjnych, które wymagają przemyślanego zaangażowania sił i środków wszystkich podmiotów rynku pracy przy równoczesnej koordynacji roli państwa jako głównego podmiotu w tym zakresie. Przeprowadzone badania świadczą, że Państwowa Służba Zatrudnienia Ukrainy prowadzi aktywną politykę w zakresie zwiększania poziomu zatrudnienia ludności, na co wskazuje szereg działań przedstawionych w artykule. W tym kontekście szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu bezrobocia wśród młodych ludzi, 148 | WSGE którzy są ważną siłą napędową nowoczesności. W artykule stwierdzono, że w dniu dzisiejszym na Ukrainie przede wszystkim należy zwracać uwagę na zapewnienie równowagi popytu i podaży siły roboczej, co jest możliwe dzięki opracowywaniu i korygowaniu planów i programów nauczania zgodnie z zapotrzebowaniem w regionie, w tym przez pracodawców. Ponadto do aktywizacji zawodowej młodzieży niezbędne jest opracowanie na szczeblu państwowym systemu motywacji dla pracodawców w postaci ulg podatkowych, który sprzyjałby znalezieniu pracy przez takich specjalistów.
 
REFERENCJE (11)
1.
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, Pozyskano (10.07.2013) z http://www.stat.gov.pl/gus/584....
 
2.
Дімітрієва, С., Зінов’єв, Ф. (2012) Конкурентоспроможність випускників ВНЗ та їх затребуваність на ринку праці. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки).
 
3.
2 (18), c. 91-97.
 
4.
Додаток до постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19 грудня 2007. Програма державної служби зайнятості на 2008–2013 роки щодо професійної орієнтації молоді. Постанова №8, повний текст. Завантажено (25.07.2013) з http://www.dcz.gov.ua/control/....
 
5.
list?currDir=44398&documentList_stind=101.
 
6.
Закон України від 05.02.1993 про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон №2998-XII, повний текст. Завантажено (18.07.2013) з http://zakon1.rada.gov.ua/laws....
 
7.
Молодь на ринку праці. Аналітична записка Державної служби зайнятості України. Завантажено (20.07.2013) з http://www.dcz.gov.ua.
 
8.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 08.2010 р. про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Розпорядження №1726-р, повний текст. Завантажено (27.07.2013) з http://zakon4.rada.gov.ua/laws....
 
9.
Статистична інформація по основних показниках ринку праці. з: офіційної web-сторінки Державної служби статистики України. Завантажено (15.06.2013) з http://www.ukrstat.gov.ua.
 
10.
Статистичний збірник Ринок праці України - 2012 з: офіційної web-сторінки Державної служби зайнятості України. Завантажено (15.06.2013) з http://www.dcz.gov.ua/control/....
 
11.
Сторощук, М. і Ковальська, Е. (2010) Ринок праці в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Міжнародні інтернет-конференції за участю науковців Росії, України, Казахстану, Білорусі. Завантажено (25.07.2013) з. http://www.rusnauka.com/13_NPN....