PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (101-113)
BADANIA PODRĘCZNIKOWE W KONTEKŚCIE KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
We współczesnej, coraz bardziej zróżnicowanej i wielokulturowej Europie narastają dylematy tożsamościowe. Często towarzyszy im refleksja, a nawet dyskurs co do pożądanych sposobów socjalizacji w obszarze kształcenia, które wspomogłyby wysiłki w określaniu wspólnej kompetencji międzykulturowej (efektywnej płaszczyzny wzajemnego porozumiewania się między przedstawicielami odmiennych kultur) [1–2]. Stąd ogromna wręcz popularność badań prowadzonych w ramach takiej problematyki i takich dziedzin, jak: tożsamość, społeczeństwo wielokulturowe, komunikacja międzykulturowa, edukacja międzykulturowa, edukacja wielokulturowa, psychologia międzykulturowa [3–5]. Jedno z wielu takich przedsięwzięć stanowią międzynarodowe badania podręcznikowe. Podręczniki, jako media edukacyjne, są ważnym obszarem odniesień tożsamościowych, wielokulturowych oraz międzykulturowych i w pełni uzasadniony jest monitoring ich zawartości. A zatem teza, towarzysząca niniejszemu wystąpieniu brzmi: Badania podręcznikowe stanowią istotny czynnik w procesie ustalania kompetencji międzykulturowej, a także usprawniania samej komunikacji pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur. Zdecydowanie tak jest − świadczą o tym wysiłki badawcze specjalistów skupionych wokół Międzynarodowego Instytutu Badań nad Podręcznikiem Szkolnym w Brunszwiku, gdzie w połowie lat siedemdziesiątych takie badania zapoczątkowano. (Das Georg Eckert Institut fuer international Schulbuchforschung GEI) [6]. Przykłady działań w tym zakresie często będą tu przywoływane.
 
REFERENCJE (18)
1.
Chromiec E., Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności kulturowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 
2.
Grzybowski P.P., Edukacja europejska. Od wielokulturowości ku międzykulturowości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
3.
Dyczewski, L., Wadowski D. (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, Wyd. KUL, Lublin 2009.
 
4.
Dyczewski, L., Szulich-Kałuża, J., Szwed R. (red.), Stałość i zmienność tożsamości, Wyd. KUL, Lublin 2010.
 
5.
Tożsamość i komunikacja. Szulich-Kałuża J., Dyczewski L., Szwed R. (red.), Lublin: Wyd. KUL 2011.
 
6.
Becher, U.A.J., Riemenschneider R. (red.), Internationale Verständigung. 25 Jahre Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung 2000.
 
7.
Okoń, W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000.
 
8.
Kupisiewicz C., Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa 2005.
 
9.
Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993.
 
10.
Kapciak, A., Korporowicz L., Tyszka A. (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Instytut Kultury. Instytut Socjologii UW, Warszawa 1996.
 
11.
Nikitorowicz, J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, TRANS HUMANA, Białystok 2001.
 
12.
Nasalska E., Polacy i Niemcy – obraz sąsiedztwa w podręcznikach szkolnych, [w:] Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych, Jasińska-Kania (red.), A, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar 2001.
 
13.
Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, UNIVERSITAS, Kraków 2007.
 
14.
Gudykunst W., Mody, B., Handbook of international and intercultural communication, Thousand Oaks: Sage Publications 2002.
 
15.
Ferszt-Piłat K., Niejednoznaczna rola etnocentryzmu w komunikacji międzykulturowej, „Roczniki Nauk Społecznych KUL”, Lublin 2008 z. 1.
 
16.
Szpociński A., Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków, ISP PAN, Warszawa 1999.
 
17.
Wywiad z Simone Lässig, Zwischen Vorurteilen und Vőlkerverständigung – das Georg-Eckert-Institut fűr internationale Schulbuchforschung. Kőln, on: V8 verlag.online-redaktion@goethe.de. 112.
 
18.
Szacka B., Polska dziecięca, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1987.
 
Journals System - logo
Scroll to top