PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (241-262)
Bezpieczeństwo ekologiczne jako podstawowa potrzeba społeczeństwa wobec współczesnych zagrożeń środowiska
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot badań: W artykule przedstawiono aspekty bezpieczeństwa ekologicznego w odniesieniu do podstawowych zasobów środowiska, takich jak wody, powietrze i gleby. Bezpieczeństwo ekologiczne jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania społeczeństwa i zgodnie z prawem powinno być zagwarantowane przez władze państwowe, jednakże obecnie zasoby środowiska są zagrożone w związku z działalnością człowieka. Dlatego zabezpieczenie zasobów środowiska o odpowiedniej ilości i jakości powinno być przedmiotem szczególnej ochrony prawnej zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym.
 
REFERENCJE (48)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2012.
 
2.
Bar M., Bukowski Z., Jendrośka J., Jerzmański J., Urban S., Leksykon prawa ochrony środowiska. Warszawa 2012.
 
3.
Bukowski Z., Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska. Toruń 2005.
 
4.
Bukowski Z., Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej. Warszawa 2007.
 
5.
Chojnacki D., Ochrona gleby w dyrektywie IED. Prawo. Ochrona gleby. „Ecomanager 2011”, nr 10, dostęp: https://www.dzp.pl/files/Art/O....
 
6.
Ciechanowicz-McLean J. (red.), Leksykon ochrony środowiska. Warszawa 2009.
 
7.
Ciechanowicz-McLean J., Wpływ ramowej dyrektywy wodnej na bezpieczeństwo ekologiczne Morza Bałtyckiego. „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, nr 32, s. 85–97.
 
8.
Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony klimatu. Warszawa 2016.
 
9.
Ciszek M., Bezpieczeństwo biologiczne w aspekcie zagrożeń ekologicznych oraz jako autonomiczny nurt bezpieczeństwa narodowego. „Doctrina Studia Społeczno-Polityczne” 2010, nr 7, s. 15–22.
 
10.
Górski M., Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony środowiska a nowy podział kompetencji terenowych organów administracji publicznej. Warszawa 1998.
 
11.
Górski M., Wprowadzenie. Ogólna charakterystyka ustawy – Prawo ochrony środowiska i jej miejsca w systemie przepisów o ochronie środowiska, [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka (red.). Warszawa 2011.
 
12.
Hambura S., Muszyński M., Karta praw podstawowych z komentarzem. Bielsko-Biała 2001.
 
13.
Hull Z., Bezpieczeństwo ekologiczne [w:] Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii. Warszawa 2008.
 
14.
Keating M., Szczyt Ziemi. Globalny program działań. Warszawa 1994.
 
15.
Kenig-Witkowska M.M., Międzynarodowe prawo środowiska. Warszawa 2009.
 
16.
Kenig-Witkowska M.M., Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Warszawa 2005.
 
17.
Kielin J., Bezpieczeństwo ekologiczne w ramach realizacji europejskiej i polskiej polityki ochrony środowiska. „Krytyka Prawa” 2009, nr 9, s. 243–272.
 
18.
Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony. Łódź 2012.
 
19.
Kostecki J., Fruzińska R., Ochrona gleb w świetle prawa krajowego i europejskiego. „Inżynieria Środowiska” 2012, nr 26, s. 5–14.
 
20.
Kozłowski S., Ekorozwój Wyzwanie XXI wieku. Warszawa 2000.
 
21.
Lisicka H., Polityka ochrony środowiska w polityce państwa [w:] Polityka ekologiczna III Rzeczpospolitej, A. Papuziński (red.). Bydgoszcz 2000.
 
22.
Machińska H., Ochrona Środowiska [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, J. Barcz (red.). Warszawa 2005.
 
23.
Muszyńska-Kurnik M., Europejska współpraca ekologiczna. Warszawa 2003.
 
24.
Paczuski R., Ochrona środowiska w polskiej Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku [w:] Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego. Toruń 1999.
 
25.
Paluch J., Pulikowski K., Trybała M., Ochrona wód i gleb. Wrocław 2001.
 
26.
Pietraś M., Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Lublin 2000.
 
27.
Piontek F., Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie. Białystok 2001.
 
28.
Pokruszyński J., Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. Józefów 2007.
 
29.
Pyć D., Prawo zrównoważonego rozwoju. Gdańsk 2006.
 
30.
Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska. Warszawa 2004.
 
31.
Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń 2006.
 
32.
Sabak Z., Królikowski J., Ocena zagrożeń bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2002.
 
33.
Skrzypski J., Hydrosfera – źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony [w:] Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy, J. Kurnatowska (red.). Warszawa–Łódź 1997.
 
34.
Szymańska U., Zębek E., Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. Olsztyn 2014.
 
35.
Zakrzewski S.F., Podstawy toksykologii środowiska. Warszawa 1995.
 
36.
Uchwała Konferencji Sztokholmskiej z 14.06.1972 r., dotycząca naturalnego środowiska człowieka; powoływana dalej jako deklaracja sztokholmska, dostęp z: http://www.stosunki.pl/sites/d... Deklaracja%20Sztokholmska.pdf.
 
37.
Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) z 7 lutego 1992 r. (DzU z 2004 r., nr 90, poz. 864/30 ze zm.).
 
38.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE z 2016 r. C 202, s. 1).
 
39.
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r (Dz. Urz. UE. C.07.303.1).
 
40.
Dyrektywa 2000/60/WE z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 12 grudnia 2000 r., s. 1).
 
41.
Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11 czerwca 2008 r., s. 1).
 
42.
Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 334 z 17 grudnia 2010 r.).
 
43.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 
44.
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2012 r., poz. 461. ze zm.).
 
45.
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2016 r., poz. 672. ze zm.).
 
46.
Ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (DzU z 2015 r., poz. 469. ze zm.).
 
47.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 
48.
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016, http://www.mos.gov.pl/2aktualn... (26.03.2009).
 
Journals System - logo
Scroll to top