PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (46-61)
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w obliczu wyzwań
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarski Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo energetyczne jest ważnym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego każdego państwa. Osiągnięcie stanu niezakłóconych dostaw produktów energetycznych i dostarczenie ich po przystępnej cenie dla wszystkich obywateli kraju, przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska naturalnego i wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju to cele przyświecające zarówno polityce energetycznej Polski, jak i całej organizacji, jaką jest Unia Europejska. XXI wiek to wiek wyzwań dla sektorów energetycznych wielu państw, w tym Polski. Pojawiające się problemy z uzależnieniem od dostaw ropy naftowej i gazu z Federacji Rosyjskiej, niedostatecznie rozwinięta i przestarzała infrastruktura energetyczna, brak skutecznego wsparcia organizacyjno-prawnego dla odnawialnych źródeł energii to tylko kilka problemów, z jakimi boryka się polski sektor energetyczny. Niniejszy artykuł zawiera analizę wyzwań bezpieczeństwa energetycznego Polski i próbę odpowiedzi na pytania, jakie działania niezbędne są do podjęcia, aby poprawić sytuację energetyczną kraju.
 
REFERENCJE (20)
1.
Breński W. (2013). Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją po 1990 roku, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, Nr 4/2013.
 
2.
Cygler M., Manteuffel W., Sasin R., Wojtkowska-Łodej G. (2009). Changes In the European climate and energy policy: implications for the Polish economy, Warszawa: Warsaw School of Economics.
 
3.
Kaniewska M. (2013). Zmiany klimatyczne jako czynnik pogłębiający nierówności społeczne, „Journal od Modern Science”, Tom 2/17/2013, Józefów.
 
4.
Kefferpütz R., Kryzys gazowy w Europie, Pozyskano (20-01-2013) z http://www.pl.boell.org/alt/do....
 
5.
Kleiber M., Steinhoff J., Żmijewski K., Infrastruktura energetyczna – potrzebny „Plan Marshalla”, Społeczna Rada Narodowego Planu Redukcji Emisji, http://www.radanpre.pl/index....=.
 
6.
Korzeniowski P. (2012). Zasady ogólne gospodarczego prawa środowiska, [w:] Model prawny regulacji odnawialnych źródeł energii, pod red. P.Korzeniowskiego, L.Karskiego, Łódź.
 
7.
Kownacka J., Trzaskalik R. (2013). Charakterystyka energetyczna budynków – aspekty prawne (zagadnienia wybrane), „Journal od Modern Science”, Tom 3/18/2013, Józefów.
 
8.
Łęski M. (2013). Regulacje prawa energii odnawialnych we Wspólnotach Europejskich, „Journal od Modern Science”, Tom 3/18/2013, Józefów.
 
9.
Łysek M. (2012). Uwarunkowania administracyjno-prawne sektora odnawialnych źródeł energii, [w:] Model prawny regulacji odnawialnych źródeł energii, pod red. P. Korzeniowskiego, L.Karskiego, Łódź: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2012 roku (na podstawie danych wstępnych GUS),.
 
10.
Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i analiz, Warszawa 2013. Pozyskano (20-01-2013) z http://www.mg.gov.pl/files/upl....
 
11.
Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej (2011) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, Wrocław. Pozyskano (20-01-2013) z www.uokik.gov.pl/download.php?plik=10178.
 
12.
Raport Komisji Europejskiej EU Energy Pocketbook 2013. Pozyskano (20-01-2013) z http://ec.europa.eu/energy/pub....
 
13.
Raport przygotowany przez TNS OBOP i Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł. Pozyskano (20-01-2013) z http://p.wnp.pl/f/024/882/A45_....
 
14.
Sitek M. (2009). Zasada zrównoważonego w optyce trzech pierwszych zasad Karty Bizesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, „Journal od Modern Science”, Tom 1/6/2009, Józefów.
 
15.
Sitek M. (1999). Sustinaible development – ciągły czy zrównoważony rozwój?, PiP 54 (1999), z. 2.
 
16.
Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2012 roku,Pozyskano (20-01-2013) z http://www.ure.gov.pl/pl/urzad....
 
17.
Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy (2011).
 
18.
Eurostat Statistical Books, European Union, Pozyskano (20-01-2013) http://epp.eurostat.ec.europa.....
 
19.
Szyjko C. T. (2011). Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego Europy. Studium ekonomiczno-prawne, Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo M.M.
 
20.
Wójcicka M. (2013). Prawno-organizacyjne ramy wsparcia i promocji odnawialnych źródeł energii w Polsce, w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz Krajowego Planu Działania w zakresie odnawialnych źródeł energii, „Journal od Modern Science”,Tom 1/16/2013, Józefów.
 
Journals System - logo
Scroll to top