PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (129-143)
Bezrobocie przyczyną zagrożenia szkoły
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szkoła, młodzież i nauczyciele to wartości szczególnej troski podlegające ochronie przez państwo, gdyż od rozwoju intelektualnego narodu, jaki jest wykuwany w szkole, zależy pomyślność nas wszystkich – stąd wielka rola nauczycieli, rodziców i organizacji mających wpływ na kształtowanie postaw młodzieży. Społeczne skutki bezrobocia wybiegają daleko poza tworzenie nowych obszarów biedy. Poza obniżeniem poziomu życia bezrobotnych i ich rodzin, przyczynia się ono do pogorszenia stanu zdrowia oraz do stopniowej utraty kwalifikacji zawodowych. Wywołuje to konflikty rodzinne i skłonność do odchyleń patologicznych, powoduje stany frustracji i alienacji w stosunku do otaczającego środowiska Wartością czyniącą życie godnym i zasługującym na uznanie jest człowieczeństwo, odzwierciedlające aktywność człowieka czyniącego dobro. Z zagadnieniem tym wiąże się poczucie odpowiedzialności nauczycieli za stworzenie warunków dla pełnego rozwoju ucznia. W nowym zreformowanym systemie nauczyciel uzyskał realny wpływ na tworzenie programu nauczanego przedmiotu, programu wychowawczego szkoły, a także systemu oceniania uczniów.
 
REFERENCJE (17)
1.
Ćmiel, S. (2011), Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
2.
Day, C. (2007), Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: Wydawnictwo GWP LIBER.
 
3.
Dziurzyński, K. (2011), Obraz władzy, zaufanie do niej i autorytaryzm jako wyznaczniki społecznego myślenia studentek kierunków pedagogicznych. [w:] Arciszewska, E., Dziurzyński, K., Jurewicz, M. (red.), Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
4.
Erasmus, E. (2011), Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
5.
Feinberg, W., Soltis, J. F. (2000), Szkoła i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo WSPiP.
 
6.
Kałuszyński, M. (2001), Nauczyciel i uczeń. Problemy etyczne wychowania i nauczania. Wrocław: Wydawnictwo Atla 2.
 
7.
Kowal, S. (2004), Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 
8.
Legowicz, J. (1975), O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania. Warszawa: PWN.
 
9.
Michalski, J. (1997), Pełnienie roli nauczyciela a poszukiwanie własnej tożsamości. [w:] Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, (red.), T. Bajkowski, A. Nalaskowski, Toruń: Wydawnictwo UT.
 
10.
Migała, P. (2011), Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
11.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2001), Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
12.
Pokruszyński, W. (2010), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: WSGE.
 
13.
Prokopiuk, W. (2003), Kariera kategorii „wychowanie jako rozwój” we współczesnej architekturze przestrzeni pedagogicznej, [w:] Edukacyjne problemy czasu globalizacji, ( red.), A. Karpińska, Białystok: Wydawnictwo Akademickie „Trans Humana”.
 
14.
Stepulak, M. Z. (2007), Psycholog jako zawód zaufania społecznego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
15.
Williams, Poul, D. (2012), Studia bezpieczeństwa, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
16.
Wojtaszczyk, K. A., Majerska – Sosnowska, A. (2009), Bezpieczeństwo państwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR.
 
17.
Wójcik, A. (2007), Asertywność w pracy nauczyciela. [w:] Nauczyciel kompetentny. (red.), Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
Journals System - logo
Scroll to top