PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (257-274)
Bullying jako forma przemocy w środowisku szkolnym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pokwitanie to najbardziej skomplikowany okres w życiu człowieka. W tym czasie zachodzą procesy dojrzewania fizjologicznego, społecznego i emocjonalnego. Krótko mówiąc, kształtuje się cała osobowość człowieka. W tym czasie jest też bardzo podatny na wszelkiego rodzaju wpływy, szczególnie grupy rówieśniczej. Aby zaimponować i zdobyć jej uznanie, czasami ucieka się nawet do przemocy wobec innych uczniów – bullyingu. Doświadczanie tego zjawiska w szkole świadczy o narastającym dyskomforcie młodego pokolenia. Analiza rzeczywistości szkolnej pozwala przyjrzeć się bliżej istniejącym zależnościom pomiędzy kryzysem okresu dojrzewania a tą formą młodzieżowej przemocy. W literaturze zachodniej zjawisko to często łączone jest z terminem „disagio”, stanem psychofizycznym ściśle związanym z kryzysem okresu adoloscencji. Źródła takiego stanu należy się doszukiwać m.in. w pozbawieniu dostępu do kultury, marginalizacji społeczno-ekonomicznej, problemach rodzinnych i interpersonalnych. Wszystko to uniemożliwia bądź utrudnia zaspokojenie przez jednostkę ważnych dla życia i rozwoju potrzeb, które mogą determinować chroniczne disagio i rozwój zachowań dewiacyjnych, również w szkole.
 
REFERENCJE (29)
1.
Cimino V., G. Capozza G., (2008), Oltre il bullizmo. Dal disagio alla cultura della nonviolenza, Bari, Milella.
 
2.
Dmitruk-Sierocińska K., (2004), Bullying wśród uczniów –charakterystyka zjawiska i jego skutki, w: „Wychowanie na co Dzień” 6(2004), s. 9-10.
 
3.
Dodge K.A., Coie J. E., (1987), Social-information-processing factores in reactive and proactive aggression in children’s peer groups, Journal of Personality and Social Psychological Associacion, 53(1987), s. 1147.
 
4.
Facchinetti O., (2007), Bulli ! Guida operativa per genitori, insegnanti,. e ragazzi per prevenire e combattere il bullismo, Roma.
 
5.
Frączek A., (1996), Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychologiczna, Kielce.
 
6.
Gini G., (2005), Il bullismo. Le regole della prepotenza tra caratteristiche individuali e potere nel gruppo, “Psicologia clinica dello sviluppo” Roma, Edizioni Carlo Amore.
 
7.
Guerin S., Hennessy E., (2008), Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, GWP, Gdańsk.
 
8.
Izzo D., Mannucci A., Mancaniello M. R., (2003), Manuale di pedagogia della mariginalità e della devianza, ETS, Pisa.
 
9.
Krasnosielski A., K. Dmitruk-Sierocińska, (2012), Nim będzie za późno - zapobieganie zjawisku przemocy w szkole, w: „Wychowanie na co Dzień” 3(2012), s. 28-31.
 
10.
Lankamer A., Ciborski P., Minga U., (2005), Mobbing w szkole, ODDK, Gdańsk.
 
11.
Libiszowska-Żółtkowska M., Ostrowska K., (2008), Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, Warszawa.
 
12.
Łuczeczko P., (2009), Przemoc i agresja w szkole. Od rozpoznawania przyczyn do sposobów przeciwdziałania, Akademia Humanistyczno ‘Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.
 
13.
Menesini E., (1999), Il disimpegno morale: la leggitimazione del comportamento prepotente, w: A. Fonzi (a cura di.) Il gioco crudele. Studi e ricerche sui correlati psicologici del bullismo, Giunti, Firenze.
 
14.
Milan G., (2005), Disagio giovanile e strategie educative, Città Nuova, Roma.
 
15.
Majchrzak Z., J. F. Terelak, (2011), Agresja wirtualna vs realna: poglądy i badania, Wyd. WSAP, Białystok.
 
16.
Nowakowski P.T., (2008), Przemoc w sieci. Przyczynek do dalszych analiz, w: M. Kowalski (red.) Internet między edukacją, bezpieczeństwem, Maternus Media, Tychy.
 
17.
Olweus D., (1996) Bullismo a scuola. Ragazzi opressi, che opprimono, Giunti, Firenze.
 
18.
Orpinas P., Horne A.M., (2006), Billying prevention. Creating a positive school climate and developing social competence, Washington DC, American Psychological Association.
 
19.
Pati L., (2007), Pedagogia sociale. Temi e problemi, La Scuola, Brescia.
 
20.
Petrone L., M., (2008), Troiano, Dalla violenza virtuale alle nuove forme del bullismo. Strategie di prevenzione per genitori, insegnanti, operatori, Ma. Gi., Roma.
 
21.
Pezda L., (2006), Wychowanie w rodzinie a zaburzenia w wychowaniu młodzieży, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.
 
22.
Pospieszyl I., (2009), Patologie społeczne, PWN, Warszawa.
 
23.
Regoliosi L., (2008), La prevenzione del disagio giovanile, Carocci, Roma.
 
24.
Rigby K., (2010), Przemoc w szkole jak ją ograniczyć, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
25.
Rożnowska A., (2012), Psychoprofilaktyka agresji w szkole, depresji oraz przemocy wobec dziecka w rodzinie, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 
26.
Sharp S., Smith P. K., (1995), Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e techniche educative, Erickson, Trento.
 
27.
Surzykiewicz J.,(2000), Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjologiczne, Centrum Metodyczne Pomocy Pstchologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.
 
28.
Trinchero E., (2009), „Io non ho paura”. Capire e affrontare il bullismo, Franco Angeli, Milano.
 
29.
Zanetti M. A., R. Renati, C. Berrone, (2009), Il fenomeno del bullismo. Tra prevenzione ed educazione, Magi, Roma.
 
Journals System - logo
Scroll to top